Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη έχει σαν στόχους:

 • Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες της Σχολής.
 • Την σύνταξη και προσφορά βιβλιογραφικών πληροφοριών με βάση τις ανάγκες των χρηστών της σε όλους τους τομείς του επιστητού.
 • Τη συνεχή έρευνα και προώθηση των αναγκών των χρηστών της, με βάση τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και την εφαρμογή αυτής στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.
 • Τη συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της πληροφόρησης, αλλά, και τη σωστή εφαρμογή αυτών των εξελίξεων, για καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών της, με τον κατάλληλο εξοπλισμό
 • Την εφαρμογή των εθνικών και διεθνών προτύπων για την εναρμόνιση της λειτουργίας της με άλλες Βιβλιοθήκες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών της πόρων, αλλά, και την φροντίδα για εξασφάλιση του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού που θα πλαισιώνει τη Βιβλιοθήκη, για την στήριξη των τρεχουσών αλλά και μελλοντικών αναγκών που προκύπτουν σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 • Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της σχολής
 • Οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
 • Οι ερευνητές κάθε επιστήμης
 • Το κοινό της ευρύτερης περιοχής που έχει ειδικά επιστημονικά ενδιαφέροντα
 • Πώς να χρησιμοποιηθεί η βιβλιοθήκη
 • Πληροφορίες για τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης
 • Παροχή βοήθειας για τη σωστή αναζήτηση υλικού
 • Πώς να βρεθεί μια βάση δεδομένων

Λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη, ως αναγνωστήριο και ως ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Διαθέτει βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικό υλικό και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι να συνεισφέρει στην επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία, στηρίζοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.  Δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να έχουν:

 • Οι φοιτητές του τμήματος έχει δικαίωμα δανεισμού μέχρι τρεις τίτλους βιβλίων και δυο τίτλων περιοδικών, εφόσον δεν εκκρεμεί προηγούμενος δανεισμός. Ο χρόνος δανεισμού ορίζεται σε 15 ημέρες για τίτλους που υπάρχουν τουλάχιστον σε 2 αντίτυπα. Για τα μοναδικά αντίτυπα ο χρόνος δανεισμού δεν ξεπερνά τις τρεις ημέρες.
 • Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ιδρύματος έχει δικαίωμα δανεισμού μέχρι οκτώ τίτλους βιβλίων και τέσσερις τίτλους περιοδικών. Χρόνος δανεισμού ορίζονται οι 15 ημέρες. Το διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος έχει δικαίωμα δανεισμού μέχρι τρεις τίτλους βιβλίων και δυο τίτλους περιοδικών. Χρόνος δανεισμού ορίζονται οι 15 ημέρες. Οι ερευνητές και οι εξωτερικοί χρήστες έχουν δικαίωμα μόνο εσωτερικού δανεισμού του υλικού της βιβλιοθήκης.

Διεύθυνση:        Τέρμα Κοντοπούλου, 35100 Φλώρινα
Τηλέφωνο:         23850 54667
Ιστοσελίδα Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Scroll to Top