Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το ακαδημαϊκό προσωπικό, τις διαθέσιμες υποδομές, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που υλοποιεί το Τμήμα.

Το Τμήμα Γεωπονίας ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με το Νόμο 4610/07.05.2019, που αφορά στις ‘Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων’ (ΦΕΚ 70/07-05-2019, τ.Α΄) και το Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές.

Το 2023 μετά από μια διαρκή και ενδελεχή αξιολόγηση το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας πιστοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) με άριστα (Fully Compliant).

Το Τμήμα Γεωπονίας έχει έδρα τη Φλώρινα, εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και υλοποιεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών το οποίο έχει ως σκοπό να προσφέρει στις φοιτήτριες και τους φοιτητές υψηλού επιπέδου γεωπονική εκπαίδευση, να παράγει πρωτοποριακή γνώση και τεχνογνωσία μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αλλά και να μεταφέρει την παραγόμενη γνώση προς όφελος της κοινωνίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Έτσι οι απόφοιτοι μας ως μελλοντικοί επιστήμονες της γεωπονικής επιστήμης και με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου να μπορούν να συμβάλλουν:

  1. Στη διαρκή τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου.
  2. Στην ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτομιών σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής, οργάνωσης και διάθεσης, οι οποίες θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
  3. Στον προσανατολισμό του αγροτικού τομέα προς μια κατεύθυνση αειφόρου ανάπτυξης, ελαχιστοποίησης των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αξιοποίησης των φυτικών και ζωικών γενετικών πόρων, διατήρησης της βιοποικιλότητας, ευζωίας των παραγωγικών ζώων και βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.
  4. Στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της αγροτικής και περιφερειακής πολιτικής.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει διάρκεια 10 εξαμήνων, που οδηγεί στον 7ο κύκλο σπουδών σε πτυχίο με αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου (Integrated Master), εκ των οποίων τα έξι πρώτα περιλαμβάνουν μαθήματα γενικού αλλά και ειδικού υποβάθρου στη γεωπονική επιστήμη, είναι κοινά για όλους τους φοιτητές και αποτελούν τον κορμό του προγράμματος σπουδών. Στο 7ο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις σπουδών, διάρκειας 4 εξαμήνων στην οποία διδάσκονται μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο της κάθε κατεύθυνσης.

Οι προσφερόμενες κατευθύνσεις είναι: 1) Φυτική Παραγωγή 2) Ζωική Παραγωγή και 3) Αγροτική Οικονομία.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αναπτύσσουν σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σε ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων, μέσα από την ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών με άλλα ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού, δημόσιες υπηρεσίες και φορείς αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι φοιτητές του Τμήματος θα βρεθούν σε μια Σχολή με άρτια εξοπλισμένες υποδομές, σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον που προάγει τη μάθηση και την έρευνα και θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν το επιστημονικό τους ενδιαφέρον σε σύγχρονους τομείς της Γεωπονικής Επιστήμης.

Σας εύχομαι καλή πλοήγηση,
Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Φωκίων Παπαθανασίου
Καθηγητής

Scroll to Top