Συνήγορος του Φοιτητή

Το Γραφείο του Συνηγόρου του Φοιτητή, βάσει του Νόμου 4009/2011, έχει ως σκοπό α) την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, β) τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος γ) την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και δ) τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την απόφαση ΣΤ2 / Σ110 / 08-04-2020 όρισε ως Συνήγορο του Φοιτητή τον κ. Κωνσταντίνο Παρίση, καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (τηλ. 24610 68292 & 2461056292, email synigorosfoititi@uowm.gr).

Στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου του Φοιτητή εμπίπτουν τα κάτωθι:

  • Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος για την επίλυσή τους.
  • Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να διενεργεί πραγματογνωμοσύνη.
  • Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον Καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.
  • Μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Τα πορίσματα του Συνηγόρου του Φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50), όπως ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους κάνοντας χρήση του ειδικού εντύπου υποβολής αιτήματος, το οποίο επισυνάπτεται παρακάτω :

  • μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση : synigorosfoititi@uowm.gr
  • αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραφείο Συνηγόρου του Φοιτητή
50100 Κοίλα Κοζάνης

ΑΙΤΗΣΗ

Scroll to Top