Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ.(ΑΔΑ ΨΚΨΣ469Β7Κ-ΓΧ9) Πράξη του Πρύτανη και ανασυγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ.(ΑΔΑ 6ΡΚ6469Β7Κ-857) Πράξη του Πρύτανη σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017).

Η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α)Καταρτίζει «Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής» για ακαδημαϊκά, διοικητικά και ερευνητικά θέματα (κανόνες βιοηθικής κ.λπ.), ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και ενσωματώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος

β) Διασφαλίζει την τήρηση και εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών του Ιδρύματος και διαπιστώνει παραβάσεις των κανόνων δεοντολογίας

γ) Εξετάζει αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από έγγραφη αναφορά – καταγγελία φοιτητών, μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ερευνητών, επισκεπτών διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού σε θέματα της αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διαπιστώσει την παράβαση των κανόνων του Κώδικα Δεοντολογίας ή διερευνά σχετικά περιστατικά ύστερα από εντολή του Πρύτανη

Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία της, ρυθμίζεται στον    Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Σχετικά αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται στην Επιτροπή Δεοντολογίας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση (ethics@uowm.gr), είτε στο γραφείο του συνηγόρου του φοιτητή (synigorosfoititi@uowm.gr) είτε στην Πρυτανεία του Ιδρύματος (rector@uowm.gr).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Scroll to Top