Διαβίβαση ενημερωτικού δελτίου στο πλαίσιο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων το υπ’ αριθμ. 29282/Ζ1/20-03-2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που αφορά στη διαβίβαση ενημερωτικού δελτίου στο πλαίσιο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας.

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

ΕΝΗΜ. ΔΕΛΤ._ΕΠΙΣΤ._ΑΚΑΔ._ΣΥΝΕΡΓ._ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ
6μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο_ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Scroll to Top