Ακαδημαϊκός Σύμβουλος

Για κάθε πρωτοετή φοιτητή/τρια, η Συνέλευση κάθε Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.Ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών/τριών ισοκατανέμεται μεταξύ των μελών ΔΕΠ και η επιλογή γίνεται με τυχαίο τρόπο. Ο/η Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ενός φοιτητή/τρια παραμένει ο/η ίδιος/α μέχρι την περάτωση των σπουδών του/της.

Σε περίπτωση απουσίας του/της Ακαδημαϊκού Συμβούλου για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. εκπαιδευτική άδεια, πρόβλημα υγείας, συνταξιοδότηση), η Συνέλευση αναθέτει τους/τις φοιτητές/τριες του εν λόγω Συμβούλου σε άλλο μέλος ΔΕΠ. Τα Τμήματα που έχουν λιγότερα από 10 μέλη ΔΕΠ, μπορούν να ορίσουν Ακαδημαϊκούς Συμβούλους από το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (Π.Δ.407/80, ακαδημαϊκοί υπότροφοι). Σε περίπτωση μη ανανέωσης της σύμβασης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, η Συνέλευση αναθέτει τους/τις φοιτητές/τριες σε άλλο Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τους/τις παλιούς/ες φοιτητές/τριες, η Συνέλευση κάθε Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου στα μέλη ΔΕΠ με τυχαία επιλογή. Όσον αφορά την εισαγωγή φοιτητών/τριών ειδικών παθήσεων ή άλλων ειδικών κατηγοριών (π.χ. αθλητές, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού, μετεγγραφέντες, από κατατακτήριες εξετάσεις), οι οποίοι/ες εγγράφονται αργότερα στα Τμήματα, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση αυτών των εγγραφών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του/της φοιτητή/τριας ή του/της Ακαδημαϊκού Συμβούλου μπορεί να οριστεί νέος/α Ακαδημαϊκός Σύμβουλος. Ο συντονισμός των Ακαδημαϊκών Συμβούλων του κάθε Τμήματος γίνεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος.

Επισυναπτόμενα Αρχεία

Ακαδημαικός Σύμβουλος

Αίτηση συνάντησης με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Έντυπο επαφής – συνάντησης με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Έντυπο πεπραγμένων Χειμερινού – Εαρινού εξαμήνου

Scroll to Top