Ίδρυση και Επαγγελματικά Δικαιώματα

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) με έδρα την Φλώρινα ιδρύθηκε το 2019 στo πλαίσιo του Ν.4610/έτος (ΦΕΚ 70 τεύχος Α’ 07/05/2019). Αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας.

Το Τμήμα προσφέρει Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) πενταετούς διάρκειας φοίτησης, Μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ) διετούς διάρκειας και Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Το Τμήμα υποστηρίζει το γνωστικό αντικείμενο της Γεωπονικής επιστήμης μέσω της επιστημονικής γνώσης και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η ακαδημαϊκή διδασκαλία και η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος προάγει τη Γεωπονική Επιστήμη και συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Γεωπονίας είναι δέκα (10) εξάμηνα. Τα έξι (6) πρώτα εξάμηνα αφορούν σε μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν στους φοιτητές το υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων που πραγματεύεται η κατεύθυνση που θα επιλέξουν στην συνέχεια. Τα μαθήματα κατεύθυνσής διαρκούν τέσσερα (4) εξάμηνα. Οι προσφερόμενες κατευθύνσεις σπουδών είναι:

 1. Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής: Οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα για τα φυλλοβόλα και αειθαλή οπωροφόρα, την αμπελουργία, την ανθοκομία, τα βιομηχανικά και ενεργειακά φυτά, τα καλλωπιστικά φυτά, την τεχνολογία θερμοκηπίων, τη ζιζανιολογία και τα γεωργικά φάρμακα, τις ασθένειες και εχθρούς των καλλιεργειών, εφαρμοσμένη φυσιολογία φυτών και μετασυλλεκτική μεταχείριση οπωροκηπευτικών, την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, και τη βιολογική και ολοκληρωμένη γεωργία.
 2. Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής: Οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα για την εκτροφή όλων των ειδών παραγωγικών ζώων, τις εναλλακτικές μορφές εκτροφής των παραγωγικών ζώων, την ιχθυοτροφία και την αλιεία, τη φυσιολογία αγροτικών ζώων, τη γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων, την αναπαραγωγή, τα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, τη φαρμακολογία, την ηθολογία και ευζωία των παραγωγικών ζώων, και την τεχνολογία γάλακτος και κρέατος.
 3. Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας: Οι φοιτητές διδάσκονται μαθήματα για τις καινοτομίες και την επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα, το μάρκετινγκ, την προώθηση πωλήσεων και τη διαφήμιση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, τη συμπεριφορά καταναλωτών, τη σύνταξη τεχνοοικονομικών μελετών και την αξιολόγηση επενδύσεων, την τιμολόγηση των αγροτικών προϊόντων, την οικονομική και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων, και το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Τμήματος Γεωπονίας συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους, αλλά και από ιδιωτικούς φορείς. Οι ερευνητικές εκροές και κατά συνέπεια η αναγνώριση του ερευνητικού έργου που παράγεται από το Τμήμα επιδεικνύει μία ιδιαίτερα υψηλή δυναμική λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό των ετεροαναφορών citations) και τον υψηλό συντελεστή απήχησης (impact factor) που συγκεντρώνουν τα μέλη του.

Τα εργαστήρια του τμήματος διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ο οποίος χρησιμοποιείται τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και για τη διεξαγωγή έρευνας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι επαγγελματικές ειδικότητες βάση της κατεύθυνσης σπουδών που έχουν επιλέξει οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι:

 1. Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής
 2. Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής
 3. Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την επιτυχή ολοκλήρωση των πενταετών πανεπιστημιακών σπουδών τους, απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου, έχοντας την ικανότητα και τις δεξιότητες να απασχοληθούν γενικά σε δημόσιους οργανισμούς, στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 131 του Νόμου 5039/2023 τροποποιείται το άρθρο 1 του Π.Δ. 344/2000 και ορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι απόφοιτοι εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1474/84 – ΦΕΚ 128 Α’ και το άρθρο 21 του Ν.2040/1992 – ΦΕΚ 70 Α’.

Η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου (www.geotee.gr).

Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι μπορούν να εργαστούν στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα ως μισθωτοί και ως αυτοαπασχολούμενοι στον Ιδιωτικό τομέα ως εξής:

 1. Διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα υπό την προϋπόθεση απόκτησης διδακτορικής διατριβής, στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, στη μετα-δευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση, και σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.
 2. Στελέχωση υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλων δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών.
 3. Έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα.
 4. Στελέχωση ιδιωτικών γραφείων μελετών για την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργικές και κτηνοτροφικές παραγωγικές μονάδες, σύνταξη αναπτυξιακών και οικονομοτεχνικών μελετών, εφαρμογή εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας όπου απαιτείται, παροχή υπηρεσιών σε θέματα δημόσιας υγείας όπως απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μυοκτονίες.
 5. Στελέχωση διεθνών οργανισμών ως σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Επαγγελματικά Δικαιώματα Γεωπόνου
Διάταξη για Επαγγελματικά Δικαιώματα Γεωπόνου ΠΔΜ

Scroll to Top