ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0908-4

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές,-τριες να διδαχθούν τους εχθρούς των αποθηκευμένων προϊόντων .
Ειδικότερα, τους σημαντικότερους εχθρούς των αποθηκευμένων προϊόντων, τη σημασία τους, τις ζημιές-επιπτώσεις των προσβολών τους, τον βιολογικό τους κύκλο, τους τρόπους διαπίστωσης της παρουσίας και διακύμανσης των πληθυσμών τους στους αποθηκευτικούς χώρους, τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να αναγνωρίζουν τα κυριότερα έντομα, ακάρεα και άλλα ζώα που προσβάλλουν τα αποθηκευμένα προϊόντα και τρόφιμα φυτικής-ζωικής προέλευσης (να γνωρίζουν τα μορφολογικά γνωρίσματα, τη βιολογία, τη συμπεριφορά και τις ζημίες που προκαλούν).
2. Να γνωρίζουν σημαντικά έντομα και ακάρεα αστικού ενδιαφέροντος (μορφολογικά γνωρίσματα, βιολογία, συμπεριφορά, ζημίες που προκαλούν).
3. Να γνωρίζουν την οικονομική σημασία των προσβολών των εχθρών των αποθηκευμένων προϊόντων.
4. Να γνωρίζουν τις μεθόδους διαπίστωσης της παρουσίας των εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων.
5. Να γνωρίζουν τα μέσα-μεθόδους που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή τους (μέτρα πρόληψης για την αποφυγή των προσβολών, μη χημικές μέθοδοι αντιμετώπισης (φυσικές, βιολογικές και άλλες μέθοδοι), χημικές μέθοδοι αντιμετώπισης.
6. Να γνωρίζουν τους μηχανισμούς/τρόπους δράσης και εφαρμογής των εντομοκτόνων.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.
- έχουν αποκτήσει επάρκεια στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών και ικανότητα πραγματοποίησης αυτόνομων και ομαδικών εργασιών
προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τα αρθρόποδα (έντομα και ακάρεα), καθώς και άλλα ζώα (ποντίκια, πουλιά) που προσβάλλουν αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης, τα οποία βρίσκονται σε αποθηκευτικούς χώρους και κτίρια (βιομηχανίες, στάβλους, κατοικίες).
Εισαγωγή στα έντομα που απαντώνται σε αποθηκευμένα προϊόντα (είδη, παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή τους, ζημίες-επιπτώσεις της προσβολής τους).
Μέθοδοι διαπίστωσης της παρουσίας εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων.
Προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή προσβολής των αποθηκευμένων προϊόντων από αρθρόποδα και άλλα ζώα.

Μη χημικές μέθοδοι αντιμετώπισης εντόμων αποθηκών (φυσικές, βιολογικές και άλλες μέθοδοι, χρήση ελεγχόμενων ατμοσφαιρών, χρήση υψηλών-χαμηλών θερμοκρασιών, χρήση ακτινοβολιών).

Χημικές μέθοδοι αντιμετώπισης. Καπνιστικά και μη καπνιστικά εντομοκτόνα. Τρόπος δράσης και εφαρμογής των εντομοκτόνων.

Σπουδαιότερα είδη εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων. Μορφολογικά́ γνωρίσματα, ταυτοποίηση, βιολογία, οικολογία και συμπτωματολογία (συνέπειες των προσβολών τους).
Ακάρεα που προσβάλλουν αποθηκευμένα προϊόντα. Μορφολογικά γνωρίσματα. Ταυτοποίηση, βιολογία και συμπτωματολογία (επιπτώσεις των προσβολών τους).
Έντομα και ακάρεα αστικού ενδιαφέροντος.
Τρωκτικά. Βιολογία, ζημίες και μέτρα αντιμετώπισής τους.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 36
Αυτοτελής μελέτη 78
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου (στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή
εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

‘Έντομα αποθηκών, μεγάλων καλλιεργειών και λαχανικών’ Δ.Κ. Σταμόπουλος, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1995 [ISBN 960-431-312-6].
‘Εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων, μουσείων και κατοικιών’ Δ.Κ. Σταμόπουλος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2013, [ISBN 960-943-918-7].
‘Έντομα αποθηκών και τροφίμων’ Κ.Θ. Μπούχελος, Εκδόσεις Έμβρυο, [ISBN 960-800-289-3].
‘Ξυλοφάγα Έντομα Κατοικιών Αντιμετώπιση, Βιολογία, Αναγνώριση’ Κ.Θ. Μπουχέλος, Εκδόσεις ΑγροΤύπος ΑΕ., Αθήνα 2009 [ISBN 960-766-736-0].

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: