ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0905-01

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να:
1. Αναλύει τις βασικές αρχές σχεδίασης-διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων
2. Προτείνει σχεδιαστικές λύσεις διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων
3. Εκπονεί σχεδιαστικές μελέτες

Γενικές Ικανότητες

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
- • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
- • Λήψη αποφάσεων
- • Αυτόνομη εργασία
- • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
- • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
- • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
-έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ιστορική ανασκόπηση. Εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής του Τοπίου ως τέχνης και επιστήμης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. • Εκτίμηση και ανάλυση του Τοπίου. Γεωμορφολογία χώρου. Κατόψεις και τομές τοπογραφικού αναγλύφου. Χάρτες και αεροφωτογραφίες, τηλεπισκόπιση. Κατασκευή μακέτας τοπίου, κήπου, αστικού χώρου. • Κριτήρια επιλογής του φυτικού υλικού (μορφολογικά χαρακτηριστικά, εποχή άνθησης, χρωματική σύνθεση, ηχομόνωση, θερμομόνωση κ.ά.). • Βασικές αρχές σύλληψης και σύνθεσης ενός σχεδίου Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Προσχέδιο. Οριστικό σχέδιο. Δημιουργία σχεδίου γενικής διάταξης (masterplan). Σύνταξη τεύχους προδιαγραφών. Εφαρμογή του σχεδίου στο πεδίο. • Σχεδιαστικές οδηγίες για σύνθεση και σχεδιασμό κήπων, δημόσιων υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών, παιδικών χώρων παιχνιδιού, παρόδιου τοπίου και νησίδων, χώρων στάθμευσης,, χώρων άθλησης κ.ά. • Εκπόνηση μελετών: • α. μικρής κλίμακας: κήποι κατοικιών και σχολείων, παιδικές χαρές, πεζόδρομοι, μνημειακοί και αρχαιολογικοί χώροι, χώροι στάθμευσης οχημάτων κ.ά. • β. μεγάλης κλίμακας: διαμόρφωση πάρκων μεγάλων αστικών και προαστικών χώρων, τουριστικών μονάδων, διεθνών εκθέσεων, πανεπιστημιακών χώρων κ.ά. • Αξιοποίηση υποβαθμισμένων περιοχών, με σκοπό την ένταξή τους στο φυσικό τοπίο. • Προστασία πρανών. • Γενική θεώρηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου και προοπτικές.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-ασκήσεις πράξης)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις πράξης 26
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας
Αυτοτελής μελέτη 60
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Παράδοση σχεδίων και τευχών που αφορούν κατ’ οίκον εργασία σε συνδυασμό με σημαντική διεκπεραίωση εντός του Σχεδιαστηρίου. Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στην ορθότητα των λύσεων και στην αισθητική του σχεδίου.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Ανανιάδου_Τζημοπούλου Μαρία, Αρχιτεκτονική τοπίου-Σχεδιασμός αστικών χώρων, Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & ΣΙΑ ΟΕ, 1997
Ingels Jack, Αρχιτεκτονική τοπίου, Εκδόσεις Στέλλα Παρικού &ΣΙΑ ΟΕ,2003
Τσαλικίδη Ι. Αρχιτεκτονική Τοπίου Εκδόσεις Επίκεντρο 2008.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: