ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0904

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ- ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:
1. Επιλέγει κατά περίπτωση τον κατάλληλο τύπο θερμοκηπίου.
2. Εξηγεί τις εναλλακτικές καλλιεργητικές τεχνικές και τις γενικές αρχές των υδροπονικών καλλιεργειών λαχανικών.
3. Προτείνει τον κατάλληλο κατά περίπτωση εξοπλισμό του θερμοκηπίου σχετικά με τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού, δροσισμού, υδρολίπανσης άρδευσης, αυτοματισμών. 4. Περιγράφει και αξιολογεί χειρισμούς για τον έλεγχο του περιβάλλοντος στα θερμοκήπια. 5. Προτείνει κατά περίπτωση το κατάλληλο σύστημα υποστήριξης, διαχείρισης του θρεπτικού διαλύματος και το υπόστρωμα της υδροπονικής καλλιέργειας.
6. Συνθέτει το κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια θρεπτικό διάλυμα .

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Παραγωγή θερμοκηπιακών προϊόντων, Τύποι θερμοκηπίων στη χώρα μας Επιλογή της θέσης του θερμοκηπίου, Επιλογή του τύπου θερμοκηπίου
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Φωτισμός, Σκίαση, Η θερμοκρασία, Θέρμανση θερμοκηπίου Συστήματα θέρμανσης, Ηλιακή ενέργεια, Γεωθερμική ενέργεια Ενέργεια θερμικών αποβλήτων, Βιομάζα, Συστήματα θέρμανσης με νερό χαμηλής Θερμοκρασίας, Εξοικονόμηση ενέργειας στο θερμοκήπιο, Μείωση της θερμοκρασίας , Η σχετική υγρασία του αέρα, Εξαερισμός, Δροσισμός, Το διοξείδιο του άνθρακα στο θερμοκήπιο
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΔΑΦΟΣ Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα υδροπονικών καλλιεργειών Τύποι υδροπονικών καλλιεργειών: Καλλιέργεια σε αδρανή υποστρώματα, NFT,Αεροπονία Σύνθεση θρεπτικών διαλυμάτων -Υπολογισμοί Διαχείριση θρεπτικών διαλυμάτων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 15
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή ή προφορική εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
--Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Σάββας, Δ., 2013. Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους. Υδροπονία - Υποστρώματα. Εκδόσεις Αγροτύπος, Αθήνα.
2. Μαυρογιαννόπουλος, Γ., 2005. Υδροπονικές Εγκαταστάσεις. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Scientia Horticulturae
Journal of Horticultural Science and Biotechnology
European Journal of Horticultural Science
Journal of the American Society for Horticultural Science

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: