ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0902

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών φαρμακολογίας και τοξικολογίας, η γνώση της βιολογικής δράσης, πρόσληψης, απορρόφησης, μεταφοράς, κατανομής-διαθεσιμότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο σημείο/θέση δράσης τους και των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων εναντίον των φυτοπαρασίτων.
Επίσης, η κατανόηση των μηχανισμών δράσης όλων των ομάδων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η γνώση της συμπεριφοράς και τύχης των δραστικών ουσιών στο περιβάλλον, τα υπολείμματα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης.
Προσέτι, η γνώση των τοξικολογικών επιπτώσεών τους σε οργανισμούς μη-στόχους, της υπολειμματικότητας και της συμπεριφοράς-τύχης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο περιβάλλον.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν τις αρχές φαρμακολογίας και τοξικολογίας, τη βιολογική δράση, πρόσληψη, απορρόφηση, μεταφορά και κατανομή των δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Να γνωρίζουν τους μηχανισμούς δράσης των διαφόρων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες,, τους μηχανισμούς δράσης των μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, νηματωδοκτόνων, ακαρεοκτόνων, αντιφυτοτοξικών ουσιών.
Να γνωρίζουν τη συμπεριφορά και τύχη των δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στο περιβάλλον και τα υπολείμματά τους στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.
- έχουν αποκτήσει επάρκεια στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών και ικανότητα πραγματοποίησης αυτόνομων και ομαδικών εργασιών
προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Την κατανόηση των αρχών φαρμακολογίας και τοξικολογίας (ονοματολογία, ορισμοί, ορολογία) και γνώση της ιστορικής αναδρομής ανακάλυψης και χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων.
Την τυποποίηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις διαθέσιμες μεθόδους χειρισμού και εφαρμογής τους.
Την κατάταξη και περιγραφή τους με βάση των οργανισμό-φυτοπαράσιτο (στόχο) και τις χρήσεις τους (στο σπόρο, το έδαφος, πραγματοποίηση διαφυλλικών ψεκασμών).
Την κατανόηση της τοξικότητας των δραστικών ουσιών των σημαντικότερων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη γνώση των μέσων ατομικής προστασίας.
Την κατανόηση των γενικών αρχών που διαμορφώνουν την τύχη και συμπεριφορά των γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα), της υπολειμματικότητας, της τοξικότηας και της παρουσίας υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα.
Τη γνώση των τοξικολογικών επιπτώσεων των σημαντικότερων ομάδων εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων, νηματωδοκτόνων και καπνογόνων στους οργανισμούς μη-στόχους.
Την κατανόηση της βιολογικής δράσης, της πρόσληψης, απορρόφησης (διαπερατότητας των βιολογικών μεμβρανών,) ενεργοποίησης, μεταβολισμού, εκλεκτικότητας, μεταφοράς, κατανομής, διαθεσιμότητας στη θέση δράσης,
Την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την βιολογική δράση των δραστικών ουσιών.
Την κατανόηση των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων και των μηχανισμών δράσης των μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, νηματωδοκτόνων, ακαρεοκτόνων, αντιφυτοτοξικών ουσιών.
Την γνώση των μηχανισμών και παραγόντων που συντελούν στην επιλογή ανθεκτικότητας των φυτοπαρασίτων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Τη γνώση των εντομοκτόνων που επηρεάζουν την λειτουργία του νευρικού συστήματος των εντόμων-στόχων (οργανοφωσφορικά, οργανοχλωριωμένα, καρβαμιδικά, πυρεθροειδή, νεονικοτινοειδή, σπινοσίνες, αβερμεκτίνες, διαμίδια και λοιπά εντομοκτόνα). 

Τη γνώση των εντομοκτόνων που επηρεάζουν την ανάπτυξη των εντόμων (μιμούνται την δράση των ορμονών νεότητας, της εκδυσόνης και αναστέλλουν βιοσυνθετικές διεργασίες-βιοσύνθεση χιτίνης-).
Τη γνώση των εντομοκτόνων φυτικής προέλευσης και των μικροβιακών εντοκοκτόνων.

Τη γνώση/κατανόηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και του βιοχημικού τρόπου δράσης (τρόπος δράσης στους στόχους και τοξικολογικές επιπτώσεις στους μη-στόχους) των σημαντικότερων ομάδων μηκητοκτόνων. 

Τη γνώση των προστατευτικών μυκητοκτόνων με πολυθεσικό τρόπο δράσης (θειάφι, χαλκούχα κ.ά.),
Τη γνώση των μυκητοκτόνων που παρεμβαίνουν στις διεργασίες παραγωγής ενέργειας των κυττάρων (αλυσίδα αναπνοής),
Τη γνώση των μυκητοκτόνων που επηρεάζουν τις μεμβράνες και εναπόθεση συστατικών των κυτταρικών τοιχωμάτων,
Τη γνώση των μυκητοκτόνων που παρεμβαίνουν σε βιοσυνθετικές διεργασίες των μυκήτων (αναστολείς της βιοσύνθεσης νουκλεϊκών οξέων, εργοστερόλης, μελανίνης και αμινοξέων)
Τη γνώση των μυκητοκτόνων που παρεμβαίνουν στην μίτωση και κυτταροδιαίρεση
Τη γνώση των μυκητοκτόνων που παρεμβαίνουν στις σχέσεις ξενιστών-παθογόνων και διεγείρουν αμυντικούς μηχανισμούς των φυτών.
Την κατανόηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της δράσης των σημαντικότερων ομάδων ζιζανιοκτόνων :
Ζιζανιοκτόνων με ορμονική δράση
Ζιζανιοκτόνων των οποίων η δράση επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από το ηλιακό φως.
Ζιζανιοκτόνων που παρεμβαίνουν στο Φωτοσύστημα Ι
Ζιζανιοκτόνων που παρεμβαίνουν στο Φωτοσύστημα ΙΙ-των ζιζανιοκτόνων-αναστολέων της οξειδάσης του πρωτοπουρφυρινογόνου
Ζιζανιοκτόνων-αναστολέων της βιοσύνθεσης καροτενοειδών και ζιζανιοκτόνων-αναστολέων της συνθετάσης της γλουταμίνης
Ζιζανιοκτόνων που παρεμβαίνουν στην μίτωση
- ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν την βιοσύνθεση λιπαρών οξέων - ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν την βιοσύνθεση αμινοξέων - λοιπών ζιζανιοκτόνων
Τη γνώση των αντιφυτοτοξικών ουσιών (των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της δράσης τους).
Την ετικέτα των Φ.Π. και στοιχεία της ισχύουσας νομοθεσίας.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 36
Αυτοτελής μελέτη 78
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή
εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‘Γεωργική Φαρμακολογία’ Β.Ν. Ζιώγας, Α.Ν. Μάρκογλου, Αθήνα 2010 [ΙΣΒΝ 978-960-93-1856-3].
‘Γεωργικά Φάρμακα’ Ε. Παπαδοπούλου-Μουρκίδου, Εκδόσεις Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2008 [978-960-6796-05-0].
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: