ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0806-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευσης Υποχρεωτικό επιλογής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι η παροχή ειδικών γνώσεων για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, με έμφαση στις αρχές που διέπουν τις σχέσεις των φυτών με το κλιματικό, εδαφικό και βιολογικό τους περιβάλλον, καθώς και τις καλλιεργητικές τους φροντίδες, τις ιδιότητές και χρήσεις τους.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 1. Έχει τις γενικές γνώσεις που αφορούν τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, τις ιδιότητές τους και τις χρήσεις τους.
2. Γνωρίζει στοιχεία προσαρμοστικότητας, μορφολογίας και φυσιολογίας των αρωματικών φυτών, το κλιματικό περιβάλλον, το έδαφος και την κατεργασία του, 3. Γνωρίζει τις καλλιεργητικές φροντίδες, την συγκομιδή, τα προϊόντα και την αποθήκευση συγκεκριμένων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών όπως: μέντα, λεβάντα, ρίγανη, σάλβια, βασιλικός, μάραθος, γλυκάνισος κ.ά.
4. Μπορεί να αναγνωρίζει ένα αριθμό αρωματικών φυτών, καθώς και τους σπόρους τους

Γενικές Ικανότητες


- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• οιχεία προσαρμοστικότητας, μορφολογίας και φυσιολογίας των αρωματικών φυτών,
• το κλιματικό περιβάλλον, το έδαφος και η κατεργασία του, οι καλλιεργητικές φροντίδες, η συγκομιδή, τα προϊόντα και η αποθήκευση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
• μέντα,
• λεβάντα,
• ρίγανη,
• σάλβια,
• βασιλικός,
Χαμομήλι,
• μάραθος,
• γλυκάνισος κ.ά

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Παραδόσεις πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη
Στον αγρό
Στο εργαστήριο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Eργαστηριακές ασκήσεις (εφαρμογή απλών πειραματικών σχεδίων, λήψη παρατηρήσεων, στατιστική ανάλυση των δεδομένων κ.λ.π., επίδειξη βιοτεχνολογικών τεχνικών 50
Αυτοτελής μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Τελική εργασία (αποτελέσματα παρατηρήσεων πειραματικού)
ΙΙ. Γραπτή δοκιμασία
ΙΙΙ. Τελική εξαμηνιαία γραπτή δοκιμασία

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Χρήστος Δόρδας 2012. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά Εκδ. : Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή Ο.Ε. ( ISBN: 978-960-357-107-0)
• Κουτσός Θεόδωρος Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 2006. Εκδ. Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε (ISBN: 960-431-992-2)
• Κατσιώτης Σταύρος, Χατζοπούλου Πασχαλίνα 2010. Αρωματικά - Φαρμακευτικά φυτά και αιθέρια έλαια Εκδ.: Εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. (ISBN: 978-960-467-186-1)
• Silvana Franconeri 2010. Αρωματικά φυτά Εκδ.: Ψύχαλος Φίλιππος & ΣΙΑ Εκδοτική Ο.Ε. (ISBN: 978-960-8455-76-4)
•Ελένη Μαλούπα, Κατερίνα Γρηγοριάδου, Διαμάντω Λάζαρη, Νικόλαος Κρίγκας 2015. Ελληνικά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά Αναπαραγωγή – καλλιέργεια – μεταποίηση – εμπορία Εκδ. Έμβρυο (ISBN: 9789604577927).
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: