ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0805

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου-Κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Όχι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// /eclass.uowm.gr/courses/AGRO118/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων στοιχείων μορφολογίας και φυσιολογίας, ζωνών καλλιέργειας, προσαρμοστικότητας (βασισμένων στο απαιτούμενο κλιματικό, εδαφικό και βιοτικό περιβάλλον) των βιομηχανικών και ενεργειακών φυτών. Επιπλέον, οι φοιτητές-τριες μαθαίνουν τις καλλιεργούμενες ποικιλίες, τις τεχνικές κατεργασίας του εδάφους και σποράς, τις καλλιεργητικές φροντίδες των καλλιεργειών (άρδευση, λίπανση), τη συγκομιδή και αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων των Βιομηχανικών και ενεργειακών Φυτών (με έμφαση στον καπνό, στο βαμβάκι, στα ζαχαρότευτλα, και στα ενεργειακά φυτά όπως ηλίανθος, ελαιοκράμβη, αγριαγκινάρα κλπ που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ενέργειας).
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος Βιομηχανικά-Ενεργειακά Φυτά οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για την καλλιέργεια των πιο σημαντικών βιομηχανικών και ενεργειακών φυτών. Αναλυτικότερα θα πρέπει να είναι ικανοί:
1. Να περιγράφουν την βοτανική ταξινόμηση (οικογένεια, γένος, είδος) καθώς και να αναγνωρίζουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών και ενεργειακών φυτών (περιγραφή φύλλου, βλαστού, άνθους, καρπού, ριζικού συστήματος, ύψους φυτού κ.τ.λ.).

2. Να κατανοούν βασικά στοιχεία καλλιέργειας των βιομηχανικών και ενεργειακών φυτών (εποχή σποράς και εποχή συγκομιδής, διάρκεια βιολογικού κύκλου φυτών, μέσες στρεμματικές αποδόσεις καλλιεργειών, απαιτούμενη ποσότητα σπόρου/στρέμμα, αποστάσεις και βάθος σποράς, πυκνότητα φυτών/στρέμμα) και να εξηγούν τους παράγοντες που τα επηρεάζουν.

3. Να κατανοούν την αναγκαιότητα των προσπαρτικών, προφυτρωτικών, μεταφυτρωτικών καλλιεργητικών εργασιών της καλλιέργειας βιομηχανικών και ενεργειακών φυτών, καθώς και να περιγράφουν τις ιδιαίτερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε κάποια από αυτά (χρήση ρυθμιστών αύξησης και ανάπτυξης, αποφύλλωση, βλαστολόγημα, κορυφολόγημα, κ.τ.λ.).

4. Να διακρίνουν τα προϊόντα και υποπροϊόντα της καλλιέργειας κάθε βιομηχανικού και ενεργειακού φυτού καθώς και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των πρώτων.

5. Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν την σημασία της αξιοποίησης της βιομάζας από γεωργικές εφαρμογές για την παραγωγή βιοενέργειας και βιοαερίου αλλά και τον ρόλο των ενεργειακών καλλιεργειών.
6. Να οργανώνουν και να πραγματοποιούν εργαστήρια σε βασικές λειτουργίες των βιομηχανικών και ενεργειακών φυτών και να μπορούν να καταλαβαίνουν και να εξηγούν τα αποτελέσματα των παραπάνω εργαστηρίων.
7. Να δουλεύουν ομαδικά και να εφαρμόζουν συνεργιστικά τις ικανότητες τους για να επιλύουν προβλήματα ή να παραδίδουν εργαστηριακές εργασίες ή/και εργασία πεδίου. Να μπορούν να κρίνουν και να εξηγούν δημοσιευμένη βιβλιογραφία σχετική με το αντικείμενο της εργασίας τους.
8. Οι φοιτητές-τριες θα αναπτύξουν μερικές απλές δεξιότητες εργαστηρίου στην μέτρηση φυτικών παραμέτρων, στάδια ανάπτυξης, άνθισης και καρποφορίας. Επίσης θα μάθουν να εφαρμόζουν τις γνώσεις με την χρήση επιστημονικών οργάνων όπως φορητός μετρητής δείκτη φυλλικής επιφάνειας (LAI), μετρητής φυλλικής επιφάνειας και μετρητή SPAD.
9. Ένα επιπλέον μαθησιακό αποτέλεσμα είναι ότι μετά το μάθημα των Βιομηχανικών-Ενεργειακών φυτών οι φοιτητές-τριες θα έχουν αποκτήσει επιστημονική κριτική σκέψη και την ικανότητα να περιγράφουν και εφαρμόζουν την γνώση σε νέες καταστάσεις.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Για κάθε βιομηχανικό και ενεργειακό φυτό:

• βοτανική ταξινόμηση (οικογένεια, γένος, είδος),
• μορφολογικά χαρακτηριστικά του φυτού (περιγραφή φύλλου, βλαστού, άνθους, καρπού, ριζικού συστήματος, ύψους φυτού κ.τ.λ.),
• στοιχεία καλλιέργειας (απαιτούμενη ποσότητα σπόρου/στρέμμα, αποστάσεις και βάθος σποράς, πυκνότητα φυτών/στρέμμα),
• εποχή σποράς και εποχή συγκομιδής, διάρκεια βιολογικού κύκλου φυτών, μέσες στρεμματικές αποδόσεις καλλιεργειών,
• προσπαρτικές, προφυτρωτικές, μεταφυτρωτικές καλλιεργητικές εργασίες,
• προϊόντα, υποπροϊόντα καλλιέργειας και τεχνολογικά χαρακτηριστικά αυτών,
• Προβλήματα ζιζανίων, βασικοί εχθροί και ασθένειες
• ιδιαίτερες τεχνικές και σε ποια καλλιέργεια εφαρμόζονται (χρήση ρυθμιστών αύξησης και ανάπτυξης, αποφύλλωση, βλαστολόγημα, κορυφολόγημα, κ.τ.λ.)
• Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενεργειακών φυτών και τεχνολογία επεξεργασίας τους

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις 25
Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών 15
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 15
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από ομαδική συγγραφή και παρουσίαση πάνω στο αντικείμενο του μαθήματος στα πλαίσια του εργαστηρίου για αξιολόγηση από τον καθηγητή.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Βιομηχανικά Φυτά (2013), Παπακώστα-Τασοπούλου Δ., Εκδόσεις . Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη [ ISBN: 978-960-357-112-4]
• Physiology of Cotton (2010), Stewart, J.M.; Oosterhuis, D.; Heitholt, J.J.; Mauney, J.R., Springer Publications, [ISBN 978-90-481-3194-5]
• Energy Crops (2011), Halford N.G. and Karp A. (Editors), RSC Publishing, London [ISBN 978-1849730327]
• Ιστοσελίδα που περιέχει σχετικά με το βαμβάκι http://www.cottoninc.com/othersites/
• Ιστοσελίδα σχετική με το ελληνικό βαμβάκι http://www.cotton-net.gr/
• Ιστοσελίδα με αναφορές στην καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων http://www.sugarpub.com/
• Ιστοσελίδα Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης http://www.ebz.gr/
• Ιστοσελίδα σχετική με την καλλιέργεια του καπνού http://www.bat.com/group/sites/uk__3mnfen.nsf/vwPagesWebLive/DO76PHQU?opendocument&SKN=1&TMP=1
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Industrial Crops and Products, Elsevier Publishers (http://www.journals.elsevier.com/industrial-crops-and-products)
• Journal of Cotton Research, Springer Publishers (https://link.springer.com/journal/42397 )
• Journal of Agronomy and Crop Science, Blackwell Verlag GmbH (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1439037x