ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0804

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

9

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές-τριες να διδαχθούν τις βασικές αρχές της Ζιζανιολογίας.
Στόχος του μαθήματος είναι η γνώση της μορφολογίας, βιολογίας, οικολογίας των ζιζανίων, των μεθόδων αντιμετώπισης-διαχείρισης των ζιζανίων, της συμπεριφοράς των ζιζανιοκτόνων στο εδαφικό περιβάλλον και της επαφής, συγκράτησης, απορρόφησης, μετακίνησης και δράσης των ζιζανιοκτόνων εντός των φυτών, της τυποποίησης και των τρόπων εφαρμογής των ζιζανιοκτόνων, των μηχανισμών δράσης των ζιζανιοκτόνων, της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα (μηχανισμούς, παράγοντες, τρόπους διαχείρισης-επιβράδυνσης της εκδήλωσής της), καθώς και της τεχνολογίας των γενετικά τροποποιημένων φυτών με ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να γνωρίζουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τη βιολογία, την οικολογία και τον ανταγωνισμό και την αλληλοπάθεια μεταξύ ζιζανίων και καλλιεργούμενων φυτών
2. Τις μεθόδους αντιμετώπισης και τα συστήματα διαχείρισης των ζιζανίων
3. Τα ζιζανιοκτόνα με τα φυτά και το έδαφος και τις επιδράσεις των ζιζανιοκτόνων στο περιβάλλον
4. Την τυποποίηση και την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων
5. Τους μηχανισμούς δράσης των διαφόρων οικογενειών ζιζανιοκτόνων
6. Τα ανθεκτικά ζιζάνια στα ζιζανιοκτόνα, τους μηχανισμούς ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα, τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των ανθεκτικών πληθυσμών, τα μέσα διαχείρισης της ανθεκτικότητας
7. Τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά με ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.
- έχουν αποκτήσει επάρκεια στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών και ικανότητα πραγματοποίησης αυτόνομων και ομαδικών εργασιών
προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη βιολογία, οικολογία των ζιζανίων, τα ζιζανιοκτόνα (εκλεκτικότητα,
Βιολογία (αναπαραγωγή, λήθαργος, βιωσιμότητα οργάνων αναπαραγωγής, φύτρωμα, βλάστηση, διασπορά) και κατάταξη των ζιζανίων.
Επιβλαβείς και ευεργετικές επιδράσεις των ζιζανίων.
Ανταγωνισμός/αλληλοπάθεια μεταξύ ζιζανίων και καλλιεργούμενων φυτών.

Μέθοδοι αντιμετώπισης και συστήματα διαχείρισης των ζιζανίων.

Τα ζιζανιοκτόνα και τα φυτά (επαφή, συγκράτηση, απορρόφηση, μετακίνηση και δράση των ζιζανιοκτόνων).
Εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων.

Τα ζιζανιοκτόνα και το έδαφος (προσρόφηση, εξάτμιση, έκπλυση, απορρόφηση, χημική διάσπαση, φωτοχημική διάσπαση, μικροβιακή αποδόμηση).
Δράση και εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων εδάφους.
Επιδράσεις των ζιζανιοκτόνων στο περιβάλλον και τρόποι μείωσης/αντιμετώπισης υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων στο έδαφος.

Τυποποίηση (σκευάσματα) και εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων.
Τρόπος δράσης, εκλεκτικότητα, συμπεριφορά στο έδαφος) και χρήσεις των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν διεργασίες της φωτοσύνθεσης.
Γενικές ιδιότητες (τρόπος δράσης, εκλεκτικότητα, συμπεριφορά στο έδαφος) και χρήσεις των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη βιοσύνθεση αμινοξέων ή λιπαρών οξέων.
Γενικές ιδιότητες (τρόπος δράσης, εκλεκτικότητα, συμπεριφορά στο έδαφος) και χρήσεις των ζιζανιοκτόνων που αναστέλλουν τη διαίρεση ή την αύξηση του κυττάρου.
Ανθεκτικά ζιζάνια στα ζιζανιοκτόνα, μηχανισμοί ανάπτυξης ανθεκτικότητας ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα, μέσα διαχείρισης της ανθεκτικότητας των ζιζανίων.
Γενετικώς τροποποιημένα φυτά με ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 36
Αυτοτελής μελέτη 78
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή
εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

‘ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ Βιολογία και Διαχείριση Ζιζανίων Ζιζανιοκτόνα, Φυτά και Περιβάλλον’ Η.Γ. Ελευθεροχωρινός, Εκδόσεις ΑγροΤύπος Α.Ε., Αθήνα 2020, [ISBN 978-960-7667-54-0]
‘Σύγχρονη Ζιζανιολογία’ Ι. Βασιλάκογλου, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2008 [ISBN 978-960-351-745-0]
‘ΖΙΖΑΝΙΑ Σύγχρονος οδηγός αναγνώρισης και αντιμετώπισης’ Ι. Βασιλάκογλου και Κ. Δήμας, Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Αθήνα 2017 [ISBN 978-960-357-7].
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: