ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0802

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές-τριες να διδαχθούν τους σημαντικότερους ζωικούς εχθρούς (έντομα, ακάρεα, νηματώδεις) που προσβάλλουν τις καλλιέργειες των οπωροκηπευτικών..
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να αναγνωρίζουν τα σημαντικότερα είδη εντόμων και ακάρεων τα οποία προκαλούν ζημίες στις καλλιέργειες των οπωροκηπευτικών.
2. Να γνωρίζουν τη βιολογία τους, τους φυσικούς τους εχθρούς, τις συνθήκες που ευνοούν την έξαρση των προσβολών τους.
3. Να γνωρίζουν τα συμπτώματα προσβολής και τις ζημίες που προκαλούν και την οικονομική επίπτωση των προσβολών τους.
4. Να γνωρίζουν τα μέσα και τις μεθόδους (χημική, βιολογική, ολοκληρωμένη διαχείριση) που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή τους.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.
- έχουν αποκτήσει επάρκεια στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών και ικανότητα πραγματοποίησης αυτόνομων και ομαδικών εργασιών
προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σημαντικότερων ζωικών εχθρών (εντόμων, ακάρεων, νηματωδών), τα οποία προσβάλλουν τις δενδρώδεις καλλιέργειες (φυλλοβόλα οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, ελιά) και την άμπελο.
Επίσης, τους ζωικούς εχθρούς που προσβάλλουν τις καλλιέργειες των κηπευτικών, υπαίθριων και υπό κάλυψη.
Ειδικότερα, ασχολείται με τη μορφολογία, τη βιολογία, τα συμπτώματα προσβολής (άμεσες-έμμεσες επιπτώσεις), την οικονομική́ σημασία των προσβολών και τα μέσα-μεθόδους που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των εχθρών των οπωροκηπευτικών.
Έντομα αμπελιού (φυλλοξήρα, ευδεμίδα, ψευδόκοκκοι, θρίπες κ.α.)
Έντομα γιγαρτοκάρπων [ψύλλες, αφίδες, κοκκοειδή, φυλλοδέτες, φυλλορύκτες, ρυγχίτες, ανθονόμοι, καρπόκαψα, ξυλοφάγα (κόσσος, ζεζερα, σέζια), οπλοκάμπες, κ.α.].

Έντομα πυρηνοκάρπων [αφίδες, κοκκοειδή, ραγολέτιδα, καπνώδης, σκολύτης, λεπιδόπτερα (βλαστορύκτης και σοκολατένιο σκουλήκι, φυλλοδέτες), οπλοκάμπες, ευρύτομα].

Έντομα ελιάς [βαμβακάδα, κοκκοειδή (λεκάνιο, ψώρα του κισσού, παρλατόρια κ.α.), ρυγχίτης, σκολύτες (φλοιοτρίβης, φλοιοφάγος), δάκος, κηκιδόμυγα των καρπών της ελιάς, πυρηνοτρήτης, μαργαρόνια κ.α.).

Έντομα εσπεριδοειδών (αλευρώδεις, αφίδες, κοκκοειδή, μύγα Μεσογείου, φυλλοκνίστης, ανθοτρήτης).
Έντομα ακρόδρυων: φυστικιάς (ψύλλες, σκολύτης, ευρύτομο των φυστικιών), και συκιάς (κηροπλάστης, μαύρη μύγα των σύκων, ψύλλα της συκιάς, ψήνας) και έντομα φουντουκιάς (βλαστορύκτης, σκουλήκι των φουντουκιών), καστανιάς (καρπόκαψα των καστάνων, βαλάνινος), χαρουπιάς (σκουλήκι των χαρουπιών).
Φυτοφάγα ακάρεα της Οικογένειας Tetranychidae. Βιολογία, ζημίες που προκαλούν στην άμπελο και σε δενδρώδεις καλλιέργειες και τρόποι αντιμετώπισης τους και φυτοφάγα ακάρεα της Οικογένειας Eriophyidae (βιολογία, ζημίες που προκαλούν σε φυτά και τρόποι αντιμετώπισης τους).
Έντομα σολανωδών (τομάτας, πιπεριάς) (φυλλορύκτες, φυλλοφάγες προνύμφες λεπιδοπτέρων, αφίδες, αλευρώδεις, θρίπες, δίστικτος τετράνυχος) και πατάτας (δορυφόρος, φθοριμαία, αγρότιδα, σιδεροσκούληκα, κρεμμυδοφάγος, αφίδες κ.α.).
Έντομα κολοκυνθοειδών (αφίδες, αλευρώδεις, θρίπες, επίλαχνα), έντομα μαρουλιού, σέλινου, καρότου, κρεμμυδιού (είδη λεπιδοπτέρων, φυλλορυκτικά είδη διπτέρων, μύγα του καρότου, μύγα των κρεμμυδιών.)
Έντομα ψυχανθών (φασολάκι, αρακάς) (λιριόμυζες, αφίδες, θρίπες, βρωμούσες, βρούχοι) και φυτοφάγα ακάρεα.
Έντομα σταυρανθών (λάχανου, μπρόκολου, κουνουπιδιού) (πιερίδα, αφίδες, άλτες) και έντομα φυλλωδών λαχανικών σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες (αλευρώδεις, αφίδες, θρίπες, δίπτερα, λεπιδόπτερα κ.α.).
Βιολογική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντόμων θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 36
Αυτοτελής μελέτη 78
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή
εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‘Έντομα Καρποφόρων Δέντρων και Αμπέλου’ Μ.Ε. Τζανακάκης, Β.Ι. Κατσόγιαννος, Εκδόσεις ΑγροΤύπος Α.Ε., Αθήνα 2003 [ISBN 960-7667-07-7].
‘Εντομολογικοί Εχθροί των Εσπεριδοειδών’ Σ.Ε.Κατερίνης, Ζ.Δ. Ζαρταλούδης, Εκδόσεις Γεωργική Τεχνολογία, Αθήνα 2004.
‘Ειδική Γεωργική Εντομολογία’ Ε.Ι. Ναβροζίδης, Σ.Σ. Ανδρεάδης, COPY CITY Ε.Π.Ε., Θεσσαλονίκη 2012 [ISBN 978-960-9551-02-1].
‘Ακαρολογία’ Κωβαίος, Δ., Εκδόσεις Αγροτύπος Α.Ε., Αθήνα 2010 [ISBN 978-960-7667-39-7].
‘Γεωργική Εντομολογία’ H.F. Van Emden, Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα 2013 [ISBN 978-960-394-977-0].

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: