ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0801

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητές, -τριες), καθώς και τα μέσα-μεθόδους που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή τους.
1. Να γνωρίζουν τις σημαντικότερες ασθένειες που προσβάλλουν τις καλλιέργειες φυλλοβόλων οπωροφόρων και αείφυλλων δενδρωδών καλλιεργειών, την άμπελο και τις καλλιέργειες των κηπευτικών (υπαίθριων και υπό κάλυψη].
2. Να είναι σε θέση να διαγνώσουν-αναγνωρίζουν τις προσβολές, να ταυτοποιούν τα παθογόνα αίτια, να γνωρίζουν την οικονομική σημασία των προσβολών,
3. Να γνωρίζουν τις πηγές των μολυσμάτων, τους τρόπους μετάδοσης,, την επιδημιολογία των σημαντικότερων μυκητολογικών, βακτηριολογικών και ιολογικών ασθενειών των οπωροκηπευτικών.
4. Να γνωρίζουν, τις δυνατότητες καταπολέμησης των ασθενειών των φυτών (χημική, βιολογική, ολοκληρωμένη καταπολέμηση).

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.
- έχουν αποκτήσει επάρκεια στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών και ικανότητα πραγματοποίησης αυτόνομων και ομαδικών εργασιών
προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των κυριότερων ασθενειών που προκαλούν μύκητες, βακτήρια, φυτικοί ιοί και φυτοπλάσματα στις δενδρώδεις καλλιέργειες, στο αμπέλι και τις κηπευτικές καλλιέργειες.
Ειδικότερα, ασχολείται με τη διεξοδική περιγραφή των συμπτωμάτων προσβολής, την αιτιολογία, την επιδημιολογία, την οικονομική σημασία των προσβολών και τα μέσα-μεθόδους που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή τους.
Ασθένειες αμπέλου
Ασθένειες πυρηνοκάρπων (ροδακινιά, δαμασκηνιά, βερικοκιά, κερασιά)
Ασθένειες γιγαρτοκάρπων (μηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς)
Ασθένειες ακρόδρυων (αμυγδαλιά, φυστικιά, καρυδιά, φουντουκιά)
Ασθένειες ελιάς
Ασθένειες εσπεριδοειδών
Ασθένειες σολανωδών κηπευτικών καλλιεργειών (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα)
Ασθένειες κολοκυνθοειδών, σταυρανθών κηπευτικών καλλιεργειών (αγγουριά, πεπονιά, καλοκυθιά,
Ασθένειες σκιαδανθών, λειριωδών κηπευτικών καλλιεργειών (καρότο, σέλινο, μαϊντανός, πράσο, κρεμμύδι, σκόρδο, σπαράγγι)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 36
Αυτοτελής μελέτη 78
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή
εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

‘Ασθένειες Καρποφόρων Δέντρων και Αμπέλου’ Χ.Γ. Παναγόπουλος, 4η Έκδοση, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2007 [ISBN 978-960-351-677-4]
‘Ασθένειες και εχθροί της Αμπέλου’ Ι. Ρούμπος Α. Ρούμπου, ΣΤ Έκδοση, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2016 ΙΣΒΝ [978-960-351-976-8]
‘Ασθένειες Καλλωπιστικών Φυτών’ Χ.Γ. Παναγόπουλος, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε. 2003, [ISBN 960-351-424-1]
‘Ασθένειες Κηπευτικών Καλλιεργειών’ Χ.Γ. Παναγόπουλος, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα-Πειραιάς 1995 [ISBN 960-351-028-9]
‘A Colour Atlas of Tomato Diseases’ D. Blancard, Manson Pubblishing Ltd., London 1994 [ISBN 1-874-545-31-6]
‘A Colour Atlas of Cucurbit Diseases’ D. Blancard, H. Lecoq, M. Pitrat Manson Pubblishing Ltd., London 1994 [ISBN 1-874-545-15-4]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: