ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0706

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητές-τριες, να διδαχθούν τα παθογόνα αίτια, την επιδημιολογία, τα συμπτώματα προσβολής και τις μεθόδους καταπολέμησης των σημαντικότερων ασθενειών (μυκητολογικών, βακτηριολογικών, ιολογικών) που προσβάλλουν τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα βιομηχανικά φυτά και τα ψυχανθή.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να αναγνωρίζουν τις σημαντικότερες ασθένειες (μυκητολογικές, βακτηριολογικές, ιολογικές) που προσβάλλουν και προκαλούν απώλειες σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας, βιομηχανικά φυτά και ψυχανθ.ή
2. Να γνωρίζουν τα συμπτώματα προσβολής και τις ζημίες που προκαλούν, καθώς και την οικονομική επίπτωση των προσβολών τους στα φυτά-ξενιστές.
3. Να γνωρίζουν το βιολογικό κύκλο (πηγές των μολυσμάτων, τους τρόπους μετάδοσής τους) και την επιδημιολογία των παθογόνων.
4. Να γνωρίζουν τα μέσα και τις μεθόδους καταπολέμησης των ασθενειών (χημική, βιολογική, ολοκληρωμένη καταπολέμηση).

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.
- έχουν αποκτήσει επάρκεια στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών και ικανότητα πραγματοποίησης αυτόνομων και ομαδικών εργασιών
προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τα φυτοφάγα αρθρόποδα (έντομα και ακάρεα), τα οποία προσβάλλουν τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα βιομηχανικά φυτά και τα ψυχανθή.
1. Ασθένειες σιτηρών (ωίδιο, σκωριάσεις, ελμινθοσποριάσεις, ρυγχοσπορίαση, ιός του κίτρινου νανισμού της κριθής κ.ά.).

2. Ασθένειες αραβοσίτου (άνθρακας, ελμινθοσπορίαση, ιός του μωσαϊκού με νανισμό, ιός του τραχέος νανισμού του αραβοσίτου κ.ά.).
3. Ασθένειες βάμβακος (φουζαρίωση-βερτισιλλίωση, σήψεις φυταρίων από πύθια-ριζοκτόνια) και καπνού (περονόσπορος, φυτόφθορα, βακτηρίωση του καπνού, ιώσεις του καπνού κ.ά.).

4. Ασθένειες ζαχαροτεύτλων, ελαικοκράμβης και ηλίανθου (κερκοσπορίαση, ωίδιο, ριζομανία, σκληρωτινίαση, φόμοψη, μακροφομίνα κ.ά.).
5. Ασθένειες χειμερινών και εαρινών ψυχανθών (ασκοχυτώσεις, ανθρακώσεις, ωίδια, περονόσποροι, ριζοκτονίαση, φουζαριώσεις, σκωριάσεις).

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 36
Αυτοτελής μελέτη 78
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή
εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Μυκητολογικές Ασθένειες Φυτών Μεγάλης καλλιέργειας’ Κ. Θανασουλόπουλος, Εκδόσεις Ζήτη, Αθήνα 2003 [ISBN 960-431-326-6]

‘Φυτοπαθολογία’ Ε.Κ. Τζάμος, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2004 [ISBN 960-351-536-1].
‘Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών’ Σ.Γ. Γεωργόπουλος, Β.Ν. Ζιώγας, Αθήνα 1992.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: