ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0705

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιστημονικής περιοχής
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:
Κατανοήσει τη μορφολογία και ανατομία των διαφόρων οργάνων του πρέμνου και την αξιοποίηση τους στην παραγωγική Αμπελουργία.
Κατανοήσει τον ετήσιο κύκλο βλάστησης, τα φαινολογικά στάδια και την φυσιολογική βάση αυτών
Κατανοήσει την εγκατάσταση παραγωγικού αμπελώνα και τους παράγοντες που την επηρεάζουν
Κατανοήσει τη σημασία των κλαδεμάτων μόρφωσης και καρποφορίας των πρέμνων και την αξιοποίησή τους στην αμπελοκομική πράξη

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία Λήψη αποφάσεων Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προέλευση της αμπέλου -Η αμπελουργία στην ελληνική αρχαιότηταΗ συμβολή της αμπέλου στην αισθητική του αγροτικού τοπίου και την προστασία του περιβάλλοντος- Η αμπελουργία στην Ελλάδα και τον κόσμο - Παραγωγικές ποικιλίες αμπέλου- Καλλιεργούμενες εκτάσεις και παραγωγή αμπελουργικών προϊόντων - Αμπελουργικά προϊόντα-Προβλήματα και προοπτικές του ελληνικού αμπελώνα)
ii. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ Ρίζα-Βλαστός-Φύλλα-Έλικες-Ταξιανθία-Άνθος-Σταφυλή-Ράγα-Ποδίσκος-Γίγαρτο (Προέλευση - Διάκριση - Ρόλος-Μορφολογία-Ανατομία)- Οφθαλμοί της αμπέλου - Οφθαλμοί του βλαστού-Επάκριος οφθαλμός-Πλευρικοί οφθαλμοί- Οφθαλμοί της κληματίδας (Ανατομία-Γονιμότητα-Διάκριση και αξιολόγηση λανθανόντων οφθαλμών κληματίδας)
iii. ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ Εισαγωγή-Εκβλάστηση των οφθαλμών της αμπέλου (Δακρύρροια- ΦαινολογίαΕκβλάστηση των λανθανόντων οφθαλμών της κληματίδας- Εκβλάστηση των ταχυφυών και λανθανόντων οφθαλμών του βλαστού)- Αύξηση-Διαφοροποίηση των βλαστών-Φυλλόπτωση- Λήθαργος λανθανόντων οφθαλμών.
iv. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Εισαγωγή- Κλίμα- Βιοκλιματικοί δείκτες -Κλιματική αλλαγή και αναπτυξιακή αμπελουργία-Έδαφος -Επιλογή ποικιλίας και υποκειμένου αμπέλου- Σχεδιασμός παραγωγικού αμπελώνα- Αναμπέλωση- Χωροταξική διάρθρωση αμπελώνα - Συστήματα υποστύλωσης – Φύτευση- Φύτευση νέου αμπελώνα
v. ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ Εισαγωγή-Κλάδεμα και σχήματα μόρφωσης των πρέμνων-Φυσικά χαρακτηριστικά του φυλλώματος Σχήματα μόρφωσης των πρέμνων και Κριτήρια επιλογής-Μεθοδολογία και τεχνικές μόρφωσης των πρέμνων στα διάφορα συστήματα- Κλάδεμα καρποφορίας-Επίδραση του κλαδέματος στην εκβλάστηση των λανθανόντων οφθαλμών και την καρποφορία των πρέμνων-Κατευθυντήριες αρχές κλαδέματος- Συστήματα και κριτήρια επιλογής κλαδέματος καρποφορίας- Ανανέωση βραχιόνων και κορμού- Εποχή εκτέλεσης χειμερινού κλαδέματος καρποφορίας-Σχήματα μόρφωσης και κλάδεμα καρποφορίας του ελληνικού αμπελώνα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις 36
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 18
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 135
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Σταύρακας Δημήτριος, 2011. Αμπελογραφία
-Νικολάου Νικόλαος, 2008. Αμπελουργία
-Μ.Ν.Σταυρακάκης, Αμπελουργία, 2013

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: