ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0704

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

2 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να: 1) Κατανοεί τις βασικές αρχές παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού 2) Γνωρίζει τη σημασία της ποιότητας του πολλαπλασιαστικού υλικού 3) Γνωρίζει τη διαδικασία παραγωγής και πιστοποίησης του πολλαπλασιαστικού υλικού 4) Γνωρίζει τη διαδικασία και τους φορείς ελέγχου παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού

Γενικές Ικανότητες

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Φορείς ελέγχου και διενέργειας παραγωγής ΠΥ,
• Σποροπαραγωγικές ζώνες – απομόνωση σποροαγρών,
• Βιωσιμότητα και διατήρηση βλαστικής ικανότητας σπόρων, μεταχείριση και αποθήκευση σπόρων, καθαρισμός σπόρων,
• Δειγματοληψία σπόρων, πιστοποίηση σπόρων (επιθεωρήσεις σποροαγρών, ανάλυση καθαρότητας-βλαστικότητας-ζωτικότητας),
• Σποροπαραγωγή αυτoγονιμοποιούμενων και σταυρογονιμοποιούμενων φυτών.
• Ανατομική και φυσιολογική θεώρηση του πολλαπλασιασμού των φυτών με μοσχεύματα. • Αγενής πολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων και θάμνων.
• Οργάνωση φυτωρίου
• Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών
• Παραγωγή αγενών οργάνων πολλαπλασιασμού κηπευτικών (πατάτα, γλυκοπατάτα, φράουλα).
• Η εφαρμογή της τεχνικής εμβολιασμού για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών.
• Ιστοκαλλιέργεια για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού .

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις 36
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 18
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 135
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή ή προφορική εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Πάσσαμ Χ., (2013). Σποροπαραγωγή Κηπευτικών. Εκδόσεις Έμβρυο, σελ. 592.
2. Ξυνιάς, Ι.Ν. και Τοκατλίδης, Ι.Σ. (2013). Σποροπαραγωγή. Θεωρία και Ασκήσεις. Εκδόσεις Έμβρυο, σελ. 292. 4. George, R.A.T. (2009).
Vegetable seed production (3rd ed.). CABI Publishing, Oxforshire, U.K., 320p. 5. Elias S.G., Copeland L.O., McDonald M.B. and Baalbaki R.Z. (2012).
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Seed Science and Technology
2. Seed Science Research
3 . HortScience (http://hortsci.ashspublications.org/)
4. Experimental Agriculture (http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EAG)