ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0703

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητηές-τριες, να διδαχθούν τη βιολογία, τα συμπτώματα προσβολής και τις προκαλούμενες ζημίες, καθώς και τις μεθόδους καταπολέμησης των σημαντικότερων ζωικών εχθρών που προσβάλλουν τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα βιομηχανικά φυτά και τα ψυχανθή.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να αναγνωρίζουν τα σημαντικότερα είδη εντόμων, ακάρεων και φυτοπαρασιτικών νηματωδών τα οποία προκαλούν ζημίες σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας, βιομηχανικά φυτά και ψυχανθή.
2. Να γνωρίζουν τα συμπτώματα προσβολής και τις ζημίες που προκαλούν, καθώς και την οικονομική επίπτωση των προσβολών τους.
3. Να γνωρίζουν το βιολογικό τους κύκλο και τις συνθήκες του περιβάλλοντος που ευνοούν την αναπαραγωγή τους.
4. Να γνωρίζουν τα μέσα και τις μεθόδους καταπολέμησης των ζωικών εχθρών (χημική, βιολογική, ολοκληρωμένη καταπολέμηση).

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.
- έχουν αποκτήσει επάρκεια στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών και ικανότητα πραγματοποίησης αυτόνομων και ομαδικών εργασιών
προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τους ζωικούς εχθρούς [φυτοφάγα αρθρόποδα (έντομα και ακάρεα) και τους φυτοπαρασιτικούς νηματώδεις], οι οποίοι προσβάλλουν τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα βιομηχανικά φυτά και τα ψυχανθή.
1. Εχθροί σιτηρών (βρωμούσες, ζάβρος, θρίπες, αφίδες, λεπιδόπτερα, νηματώδης του σιταριού κ.ά.). Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, σημασία, καταπολέμηση.

2. Εχθροί αραβοσίτου (πυραλίδα, σεζάμια, διαβρότικα, σιδηροσκούληκα, αγρότιδα, αφίδες). Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, σημασία, καταπολέμηση.

3. Εχθροί βάμβακος (ρόδινο και πράσινο σκουλήκι, αγκαθωτό σκουλήκι, λύγκος, αφίδες, θρίπες, αλευρώδεις, κοινός τετράνυχος, κομβονηματώδεις κ.ά.).
Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, σημασία, καταπολέμηση.

4. Εχθροί πατάτας (δορυφόρος, φθοριμαία, σιδηροσκούληκα, αγρότιδα, είδη Lygus, αφίδες, φυτοπαρασιτικοί νηματώδεις). Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, σημασία, καταπολέμηση.

5. Εχθροί καπνού (πράσινο σκουλήκι, φθοριμαία, σποντόπτερα, αφίδες, θρίπες, αλευρώδης του καπνού, άλτης). Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, σημασία, καταπολέμηση.

6. Εχθροί ζαχαροτεύτλων και ηλίανθου (κλεονός, άλτης, φθοριμαία και άλλα λεπιδόπτερα, αφίδες, κυστογόνοι νηματώδεις κ.ά.). Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, σημασία, καταπολέμηση.

7. Εχθροί σπαραγγιού́ (μύγα του σπαραγγιού και άλλα φυτοφάγα δίπτερα, λεπιδόπτερα, αφίδες κ.α.). Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, σημασία, καταπολέμηση.

8. Εχθροί χειμερινών και εαρινών ψυχανθών (βρούχοι, αφίδες, θρίπες, αλευρώδεις, λεπιδόπτερα, καθώς και φυτοφάγα ακάρεα). Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, σημασία, καταπολέμηση.

9. Εχθροί ελαιοκράμβης (άλτες, κευθόρρυγχος, υλέμια, σκαθάρι της γύρης, αφίδες, φυλλοφάγα λεπιδόπτερα). Μορφολογία, βιολογία, οικολογία, σημασία, καταπολέμηση

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 36
Αυτοτελής μελέτη 78
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή
εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
‘Ειδική Γεωργική Εντομολογία’ Ε.Ι. Ναβροζίδης, Σ.Σ. Ανδρεάδης, COPY CITY Ε.Π.Ε., Θεσσαλονίκη 2012 [ISBN 978-960-9551-02-1].
‘Γεωργική Εντομολογία’ H.F. Van Emden, Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα 2013 [ISBN 978-960-394-977-0].
‘Έντομα αποθηκών, μεγάλων καλλιεργειών και λαχανικών’ Δ.Κ. Σταμόπουλος, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1995 [ISBN 960-431-312-6].
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: