ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0702

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να:
1. Εξηγεί γενικές καλλιεργητικές πρακτικές στην παραγωγή ανθοκομικών ειδών.
2. Εξηγεί τους χειρισμούς για την αντιμετώπιση καλλιεργητικών και φυτοπαθολογικών προβλημάτων στην παραγωγή γλαστρικών και δρεπτών ανθέων.
3. Προσδιορίζει και περιγράφει τεχνικές καλλιέργειας σε επιλεγμένα ανθοκομικά είδη.
4. Περιγράφει τις διαδικασίες παραγωγής σε επιχειρηματική κλίμακα των σημαντικότερων από οικονομική άποψη για τη χώρα καλλιεργειών ανθοκομικών ειδών .

Γενικές Ικανότητες

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα προσφέρει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση επιχειρηματικής ανθοκομίας. Δίδονται γενικές αρχές που αφορούν στην επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών στη φυσιολογία ανάπτυξης και εξέλιξης των ανθοκομικών ειδών και γίνεται ανάλυση βασικών στοιχείων κατασκευής και διαχείρισης θερμοκηπίων. Αναπτύσσονται μέθοδοι καλλιέργειας των κυριότερων ανθοκομικών ειδών, με στόχο την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών φυτών. Αναλύονται οι απαιτούμενες συνθήκες περιβάλλοντος, καλλιεργητικές τεχνικές, φυτορυθμιστικές ουσίες, μέθοδοι συγκομιδής, διαλογής, συντήρησης, αποθήκευσης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας των καλλιεργειών Τριαντάφυλλου, Χρυσάνθεμου, Γαρύφαλλου, Ζέρμπερας, Λίλιουμ, Αζαλέας, Κυκλάμινου και Γαρδένιας.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 15
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή ή προφορική εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Boodley James, Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις -Επιχειρηματική Ανθοκομία Ι, Εκδόσεις Στέλλα Παρικού & ΣΙΑ Ο.Ε., 1999 Σάββας Δημήτριος, Γενική Ανθοκομία, Εκδόσεις Στυλιανός Βασιλειάδης, 2003 Roy A. Larson, Introduction to Floriculture, second edition, Academic press, inc., san Diego, 1992
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: