ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

PLP0701

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ-ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

2 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:
1. Αναγνωρίζει και να επιλέγει το κατάλληλο είδος δένδρου κατά την εγκατάσταση οπωρώνα
2. Γνωρίζει και να εφαρμόζει τρόπους αναπαραγωγής των οπωροφόρων που εξετάζονται στο μάθημα
3. Μπορεί να διαγνώσει τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν κατά την διαδικασία παραγωγής των δενδροκομικών προϊόντων των φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων
4. Αναγνωρίζει και να επιλέγει την κατάλληλη ποικιλία των φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων κατά την εγκατάσταση οπωρώνα
5. Γνωρίζει τις καλλιεργητικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα οπωρώνα φυλλοβόλων οπωροφόρων
6. ‘Έλθει σε επαφή με τους γεωργικούς παραγωγικούς φορείς
7. Μπορεί να σχεδιάζει, να εγκαθιστά και να διαχειρίζεται ένα οπωρώνα
8. Μελετά τρόπους επίλυσης των ιδιαίτερων προβλημάτων που παρουσιάζονται σε κάθε είδος φυλλοβόλου οπωροφόρου κατά την παραγωγική διαδικασία.
9. Γνωρίζει και εφαρμόζει τα κριτήρια ωριμότητας-συγκομιδής των φυλλοβόλων οπωροφόρων

Γενικές Ικανότητες

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οικονομική σημασία, καταγωγή – εξάπλωση, συστηματική κατάταξη, μορφολογικά χαρακτηριστικά, οικολογικές απαιτήσεις, πολλαπλασιασμός, ποικιλίες, εγκατάσταση οπωρώνα, καλλιεργητικές εργασίες, άρδευση, λίπανση, κλάδευμα, αραίωμα καρπών, ωρίμανση, ποιότητα, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία, εχθροί και ασθένειες των παρακάτω φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων:
α) Γιγαρτόκαρπα (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά),
β) Πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, βερικοκιά, αμυγδαλιά, δαμασκηνιά, κερασιά, βυσσινιά),
γ) Ακρόδρυα (καρυδιά, καστανιά, φουντουκιά, φιστικιά) και
δ) Διάφορα οπωροφόρα (ακτινίδιο, συκιά)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις 36
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 18
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 135
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή ή προφορική εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Βασιλακάκης Μιλτιάδης, 2004, Γενική και Ειδική Δενδροκομία, εκδόσεις Δ. Γαρταγάνης, Θεσσαλονίκη
• Ποντίκης Κωνσταντίνος, 1994. Ειδική Δενδροκομία, Μηλοειδή, Αθήνα
• Ποντίκης Κωνσταντίνος, 1996Ειδική Δενδροκομία, Ακρόδρυα-Πυρηνόκαρπα-Λοιπά Οπωροφόρα, Αθήνα
• Ν. Childers-W. Sherman, 1998The Peach, World Cultivars to Marketing Four edition, Florida, U.S.A.
• Ν. Childers-J. Moris-G. Steven Sibbett, 1995Modern Fruit Science, tenth edition, Horticultural Publications, Gainesvile, Florida, U.S.A., -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: