ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0610-6

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική γλώσσα)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας και συντήρησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να

• Γνωρίζει για την ποιοτική υποβάθμιση και τα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων.
• Κατανοεί τις βασικές αρχές των κυριοτέρων τεχνικών επεξεργασίας και συντήρησης των τροφίμων.
• Γνωρίζει τις μεταβολές στα θρεπτικά συστατικά και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των τροφίμων κατά την επεξεργασία και τη συντήρηση τροφίμων.
• Γνωρίζει τις μεθόδους επεξεργασίας και συντήρησης των τροφίµων µε θερµική επεξεργασία.
• Γνωρίζει τις µμεθόδους συντήρησης των τροφίµων σε χαµηλές θερµοκρασίες.
• Γνωρίζει τις µμεθόδους επεξεργασίας και συντήρησης µε απομάκρυνση νερού από τα τρόφιµα.
• Γνωρίζει για τη συντήρηση των τροφίµων µε έκθεση στην επίδραση ακτινοβολιών ιονισµού.
• Γνωρίζει για τις ζυµώσεις που εφαρµόζονται στην παραγωγή τροφίµων.
• Γνωρίζει τις νέες τεχνολογίες επεξεργασίας και συντήρησης των τροφίμων.
• Γνωρίζει τις αρχές της τεχνολογίας πολλαπλών εµποδίων που εφαρµόζονται στην παραγωγή τροφίμων.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Βασικές αρχές επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων
• Κονσερβοποίηση
• Ζεμάτισμα
• Παστερίωση – αποστείρωση
• Αφυδάτωση – ξήρανση
• Αλάτισμα
• Κάπνισμα
• Επεξεργασία τροφίμων με χαμηλές θερμοκρασίες
• Ζυμώσεις
• Ασηπτική επεξεργασία
• Ακτινοβόληση
• Πρόσθετα
• Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων
• Τεχνολογία πολλαπλών εμποδίων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακή Άσκηση 15
Συγγραφή εργασίας 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Αυτοτελής μελέτη 30
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική για τους φοιτητές του προγράμματος Erasmus.

1. Γραπτή εξέταση Θεωρίας (40%) στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Ερωτήσεις ανάπτυξης

2. Γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (30%) στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Ερωτήσεις ανάπτυξης
- Επίλυση προβλημάτων

3. Συγγραφή εργασίας (30%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (E-class) του μαθήματος και γνωστοποιούνται στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Αρβανιτογιάννης, Ι.Σ., & Στρατάκος, Α.Χ. (2011). Τεχνολογίες Επεξεργασίας και Συσκευασίας Τροφίμων. Ασφάλεια Τροφίμων. Εκδόσεις University Studio Press [ISBN: 9789601220161]
• Λάζος Ε.Σ., & Λάζου Α.Ε. (2017). Επεξεργασία τροφίμων 1: Διεργασίες συντηρήσεως με θέρμανση, χαμηλές θερμοκρασίες και ακτινοβολούμενη ενέργεια. Β’ Έκδοση Εκδόσεις Παπαζήση [ISBN: 9789600232806]
• Λάζος Ε.Σ., & Λάζου Α.Ε. (2016). Επεξεργασία τροφίμων 2: Διεργασίες συντηρήσεως με φυσικοχημικές, βιολογικές, νέες & αναδυόμενες τεχνολογίες. Β’ Έκδοση Εκδόσεις Παπαζήση [ISBN: 9789600232738]
• Μπλούκας, Ι. (2004). Επεξεργασία και Συντήρηση τροφίμων. Εκδόσεις Σταμούλη [ISBN: 9603515256]
• Fellows, P. J. (2016). Food processing technology: principles and practice. 4th Edition. Elsevier [ISBN: 9780081019078]
• Saravacos, G. D., & Kostaropoulos, A. E. (2015). Handbook of food processing equipment. 2nd Edition. Springer [ISBN: 978-3319250182]
• Singh, R. P., & Heldman, D. R. (2013). Introduction to food engineering. 5th Edition. Academic Press [ISBN: 978-0123985309]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Journal of Food Engineering (https://www.journals.elsevier.com/journal-of-food-engineering)
• Journal of Food Processing and Preservation (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17454549)
• Journal of Food Process Engineering (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17454530)
• Journal of Food Science (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17503841)


-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: