ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0609-5

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι
• να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν τη διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM) και τα συστήματα ποιότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και εθνικά πρότυπα,
• να καταρτίσει τους φοιτητές σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, τις μεθόδους για τον έλεγχο, τη συνεχή βελτίωση και το κόστος της ποιότητας, καθώς και τις αρχές της επιθεώρησης (auditing) και της πιστοποίησης (certification) των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος,οι φοιτητές θα πρέπει να:
• κατανοούν τις βασικές έννοιες και την ορολογία της διασφάλισης ποιότητας,
• αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν τη διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM),
• αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν τα συστήματα ποιότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και εθνικά πρότυπα,
• εφαρμόζουν τις μεθόδους και τα εργαλεία για τον έλεγχο της ποιότητας,
• αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος της ποιότητας.

Γενικές Ικανότητες

• Είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.
• Είναι σε θέση να ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
Έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν βασικές επιστημονικές κι επιχειρηματικές αρχές στην μεταποίηση, επεξεργασία, διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων-τροφίμων.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Βασικές έννοιες της ποιότητας - ορολογία.
• Εξέλιξη του ελέγχου ποιότητας.
• Διοίκηση ολικής ποιότητας.
• Σχεδιασμός της ποιότητας.
• Βασικά και προηγμένα εργαλεία για τον έλεγχο της ποιότητας.
• Διαδικασίες και τεχνικές συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.
• Κόστος ποιότητας.
• Συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
Διεθνή και εθνικά πρότυπα.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 50
Εργαστηριακή Άσκηση 30
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ I. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
• Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

II. Γραπτές εργαστηριακές εξετάσεις (50%) που περιλαμβάνουν:
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
• Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Αυλωνίτης Σ. (2012), “Στοιχεία Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας”, 3η έκδοση, Εκδ, ΙΩΝ. [ISBN: 978-960-508-050-1]
• Καρυπίδης Φ. (2008), “Ειδικά θέματα ποιότητας”, Εκδ. Ζήτη. [ISBN: 960-456-116-2]
• Κέφης Β.(2005),“Διοίκηση ολικής ποιότητας”, Εκδ. Κριτική. [ISBN: 978-960-218-426-4]
• Λογοθέτης Ν. (2005),“Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας(Από τον Deming στον Taguchi και το SPC)”, 2η έκδοση, Εκδ. Interbooks. [ISBN: 960-390-156-3]
• Τσάκνης Γ. (2008),“Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων”,Εκδ. Παπασωτηρίου. [ISBN: 978-960-7182-32-6]
• Bagad V.S. (2008), “Total Quality Management”, Technical Publications Pune. [ISBN: 81-8431-237-7]
JamesP.(1998),“Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας”, Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ. [ISBN: 960-209-353-6]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: