ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0608-4

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στα Αγγλικά)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να διδαχθεί ο/η φοιτητής/τρια:
• Τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης
• Την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών στον προγραμματισμό, την οργάνωση, και τη διαχείριση της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
• Τις ιδιαιτερότητες της γεωργικής εκμετάλλευσης ως μια οικονομική μονάδα
• Το οικονομικό περιβάλλον δραστηριοποίησης της γεωργικής επιχείρησης

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να :
• Μπορούν να προσδιορίζουν το οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό επίπεδο της περιοχής που
πρόκειται να δημιουργηθεί η επιχείρηση.
• Θέτουν ρεαλιστικούς στόχους και σκοπούς για την επιχείρηση, μελετώντας όλους τους
παράγοντες που την επηρεάζουν.
• Εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους προγραμματισμού οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου
των επιχειρήσεων.
• Μπορούν να παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον της επιχείρησης για την υλοποίηση των
στόχων και των σκοπών αυτής.
• Κατανοούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
• Εφαρμόζουν σύγχρονες θεωρίες και τεχνικές στην αγροτική εκμετάλλευση

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Το οικονομικό σύστημα και η επιχείρηση. Αρχές και χαρακτηριστικά της επιχείρησης.
• Συντελεστές παραγωγής, οικονομικά της παραγωγής
• Κατάρτιση προϋπολογισμών
• Εισαγωγή στη διαχείριση αβεβαιότητας και κινδύνου
• Ανάλυση επενδύσεων
• Οικονομικά της αγροτικής εκμετάλλευσης, χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί
• Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στη διαχείριση και η βελτίωσή τους
• Βελτίωση καλλιεργητικών σχεδίων με τη χρήση ερευνητικών δεδομένων
• Χρήση λογισμικών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην αίθουσα (πρόσωπο με πρόσωπο)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
-Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία
-Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εργαστηριακή Άσκηση 15
Φροντιστήριο 25
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
o Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής,
o Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
o Επίλυση ασκήσεων
o Επίλυση Προβλημάτων

ΙΙ. Εργαστηριακή Εργασία (20%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Nuthall Peter (2019). Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ. ISBN: 9786185036379
• Παπαναγιώτου E. (2008) Οικονομική Ζωικής Παραγωγής, Εκδότης: Τσαχουρίδης Ι. [ISBN: 9789608981881]
• ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, (2019). ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (Β΄ ΕΚΔΟΣΗ). Εκδότης: ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ISBN: 978-618-5063-55-9
• Μαρτίκα-Βακιρτζή, Μ., Δημητριάδου, Ε. (2007) Λογιστική Παρακολούθηση Τύπων Αγροτικών εκμεταλλεύσεων, Εκδότης: Τσαχουρίδης Ι. [ISBN: 9789608981829]
• Μαρτίκα-Βακιρτζή, Μ. (2008) Το Management στον Αγροτικό Τομέα, Εκδότης: Τσαχουρίδης Ι. [ISBN: 9789608981874]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: