ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0606-2

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Eιδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι διδακτικοί στόχου του εν λόγω μαθήματος είναι οι κάτωθι:
• η κατανόηση της λειτουργίας του αναπαραγωγικού συστήματος (ενήβωση, ωοθηκικός κύκλος, σπερματογένεση, γονιμοποίηση, κύηση, τοκετός κ.λπ.) των αρσενικών και θηλυκών αγροτικών ζώων (βοοειδή, μικρά μηρυκαστικά, χοίρος, κόνικλος, ίππος)
• η παροχή βοήθειας και φροντίδας σε επίτοκα ζώα και νεογνά

Γενικές Ικανότητες

Αναφορικά με τις γενικές ικανότητες, οι πτυχιούχοι :
• θα έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές
• θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
• θα έχουν αποκτήσει ικανότητες προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και λήψης αποφάσεων
• θα μπορούν να εργαστούν αυτόνομα ή να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες προάγοντας την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη
• θα έχουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον
• θα έχουν αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με τους σύγχρονους κανόνες διαχείρισης που υπαγορεύουν τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Λειτουργία του γεννητικού συστήματος των αρσενικών και θηλυκών αγροτικών ζώων (βοοειδή, μικρά μηρυκαστικά, χοίρος, κόνικλος, ίππος)
• Σπερματοζωάρια: σπερματογένεση, ωρίμανση, ορμονικός έλεγχος σπερματογένεσης
• Ανίχνευση/συμπτώματα οίστρου, ενδεδειγμένος χρόνος γονιμοποίησης, ορμονικός μηχανισμός εκδήλωσης και διαχείρισης του οίστρου
• Ωοθηκικός κύκλος: ανάπτυξη ωοθυλακίων, ωοθυλακιορρηξία, σχηματισμός ωχρού σωματίου, ωχρινόλυση, ορμονικός μηχανισμός (μεταβολές/διαχείριση του κύκλου)
• Ενήβωση-αναπαραγωγική συμπεριφορά: ορμονικός έλεγχος, φωτοπερίοδος
• Γονιμοποίηση: ενεργοποίηση σπερματοζωαρίων, αντίδραση ακροσώματος, ωρίμανση ωαρίων, αντίδραση διαφανούς ζώνης,
• Κύηση: διάρκεια ανά είδος ζώου, εγκατάσταση και ανάπτυξη εμβρύου στη μήτρα, σχηματισμός εμβρυϊκών υμένων, ορμονικός έλεγχος ανάπτυξης μαστού
• Τοκετός: πρόδρομα συμπτώματα, έναρξη, στάδια και εξέλιξή του, μηχανισμός, διαχείριση επίτοκων ζώων, περιποίηση νεογνού, πρωτόγαλα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις, 26
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκτροφές 40
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 29
Αυτοτελής μελέτη 29
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ο τελικός βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται με βάση τη γραπτή εξέταση της θεωρίας (80%) και τη διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων στα πλαίσια της εργαστηριακής άσκησης (20%).
Η επίσημη γραπτή εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
• ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και συμπλήρωσης κενού
• ερωτήσεις τύπου σωστό/λάθος
• ερωτήσεις σύντομης απάντησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
• Αναπαραγωγή αγροτικών ζώων, Ιωάννης Δ. Κάτανος
• Φυσιολογία, Σμοκοβίτης Αθανάσιος. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε. (2006)
Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Animal Biotechnology
• Animal Reproduction Science
• Cell
• Nature
• Nature Biotechnology
• Reproduction
• Reproduction, Fertility and Development
• Reproduction in domestic animals
• Theriogenology

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: