ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0605-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:
• Εξηγεί τις γενικές καλλιεργητικές πρακτικές της καλλιέργειας των λαχανικών.
• Εξηγεί τους χειρισμούς για την αντιμετώπιση καλλιεργητικών και φυτοπαθολογικών προβλημάτων.
• Προσδιορίζει τις ιδιαίτερες καλλιεργητικές απαιτήσεις των υπό μελέτη λαχανικών.
• Σχεδιάζει ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών της καλλιέργειας κάθε λαχανικού.
• Περιγράφει τις διαφορετικές τεχνικές συγκομιδής των καλλιεργούμενων λαχανικών
• Προσδιορίζει τις αρδευτικές ανάγκες και την καταλληλότερη μέθοδο άρδευσης.

Γενικές Ικανότητες

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρία
• Τεχνική καλλιέργειας της πατάτας
• Τεχνική καλλιέργειας της υπαίθριας τομάτας
• Τεχνική καλλιέργειας του μαρουλιού
• Τεχνική καλλιέργειας κολοκυνθοειδών λαχανικών (καρπουζιάς, υπαίθριας αγγουριάς)
• Τεχνική καλλιέργειας σταυρανθών λαχανικών (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι)
• Τεχνική καλλιέργειας βολβωδών λαχανικών(κρεμμύδι, πράσο, σκόρδο, σχοινόπρασο)
• Τεχνική καλλιέργειας ψυχανθών λαχανικών (αρακάς, κουκί, φασόλι)
• Τεχνική καλλιέργειας πολυετών λαχανικών (αγκινάρα, σπαράγγι)
Εργαστήριο
• Μέθοδοι σποράς, Υποστρώματα σποράς και ανάπτυξης Λαχανικών, Ατομικά και ομαδικά δοχεία σποράς
• Μεταφύτευση, Σκληραγώγηση λαχανικών, Μηχανική μεταφύτευση
• Εδαφοκάλυψη χαμηλές καλύψεις στην καλλιέργεια λαχανικών
• Πολλαπλασιασμός και εμβολιασμός καρπουζιάς
• Πολλαπλασιασμός κλάδεμα και υποστύλωση της υπαίθριας αγγουριάς
• Πολλαπλασιασμός βολβωδών λαχανικών
• Καλλιέργεια λαχανικών υπο κάλυψη
• Βιολογική καλλιέργεια λαχανικών

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις 36
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 18
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 135
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή ή προφορική εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
ΣΥΓXΡΟΝΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ , ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, 2009 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΑΛΟΣ, ISBN 960-7920-01-5
• ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΑΚΗΣ, 2003,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ. ISBN 960-7667-19- 0
• ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Μαυρογιαννόπουλος, Γεώργιος Ν.,2005, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ISBN:960- 351-620-1
• Σημειώσεις Γενικής Λαχανοκομίας Παπαδόπουλου Ι., 2004 ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: