ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0604

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατάρτιση των φοιτητών στην λειτουργία, χρήση και ρύθμιση των γεωργικών και κτηνοτροφικών μηχανημάτων και των συστημάτων τους, καθώς και στον σχεδιασμό και την κατασκευή σταβλικών εγκαταστάσεων για την προστασία και την άνετη διαβίωση των παραγωγικών ζώων και την διασφάλιση της παραγωγικότητας τους στο μέγιστο δυνατόν.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:
• μπορεί να αναγνωρίζει τα γεωργικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα, τα μέρη τους και να κατανοεί τον τρόπο της λειτουργίας τους. (π.χ. ελκυστήρες, μηχανήματα κοπής-συλλογής φυτικής μάζας για ενσίρωση, μετακινούμενοι μίκτες ζωοτροφών, καλλιεργητές, σπαρτικές μηχανές, άροτρα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές κ.α.)
• μπορεί να υπολογίζει το κόστος χρήσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών μηχανημάτων, υπολογίζοντας σταθερές και μεταβλητές δαπάνες, όπως επίσης και να υπολογίζει την απαιτούμενη ισχύ των μηχανημάτων
• μπορεί να ρυθμίζει και να αξιοποιεί τα μηχανήματα αυτά για να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες καλλιεργειών ή εκτροφών.
• αντιλαμβάνεται τις εφαρμογές δικτύων αισθητήρων και τεχνητής νοημοσύνης στην γεωργία και κτηνοτροφία ακριβείας
• είναι σε θέση να κάνει διάγνωση και πρόγνωση βλαβών οχημάτων με παρακολούθηση λειτουργίας μηχανικών υποσυστημάτων και να μπορεί να επιβλέπει τη συντήρηση και τις επισκευές τους
• συμμετέχει ουσιαστικά στον σχεδιασμό κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψιν τις παραγωγικές ιδιαιτερότητες (π.χ. παραγωγική κατεύθυνση, το παραγωγικό στάδιο και το στάδιο ανάπτυξης των εκτρεφόμενων ζώων κ.α.) και την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, με το μικρότερο δυνατό κόστος
• διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με το πώς οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και οι εξοπλισμοί συντελούν στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των ζώων
• αναλαμβάνει σχέδια εργασίας σχετικά με την κατάλληλη διαμόρφωση του εδαφικού, κλιματικού και κοινωνικού περιβάλλοντος των ζώων με στόχο την εφαρμογή κανόνων ευζωίας και μεγιστοποίησης των παραγωγικών αποδόσεων.

Γενικές Ικανότητες

Οι ειδικές ικανότητες είναι ενσωματωμένες στο γενικό σύνολο των ικανοτήτων του αποφοίτου και περιγράφονται για το αναφερόμενο γνωστικό αντικείμενο ως εξής:

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
- Αυτόνομη Εργασία
- Ομαδική Εργασία
- Λήψη αποφάσεων και ανάληψη ευθυνών στον τομέα των σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών.
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
- Κατοχή θεωρητικού και πρακτικού υποβάθρου στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής και ζωικής παραγωγής
- δυνατότητα δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας
o για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
o για ορθολογικό σχεδιασμό και βέλτιστη διαχείριση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμών για όλα τα παραγωγικά ζώα
- απόκτηση αναγκαίου γνωστικού υπόβαθρου ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.
- Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον στο επίπεδο εκτροφής και σε επίπεδο γνώσεων για διασφάλιση ελαχιστοποιημένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

- Εκμηχάνιση της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, προβλήματα, στάδια, τυποποίηση και σημασία της.
- Μηχανές εσωτερικής καύσης χαρακτηριστικά - λειτουργία, συστήματα (ψύξης, λίπανσης, μεταφοράς καυσίμου, ηλεκτρικό)
- Ο γεωργικός ελκυστήρας και η χρήση του (τύποι, χαρακτηριστικά, γενική συγκρίτηση), -συστήματα του γεωργικού ελκυστήρα. Τρόπος υπολογισμού ισχύος γεωργικών ελκυστήρων και επιλογή παρελκομένων μηχανημάτων.
- Μηχανήματα κατεργασίας του εδάφους. Σημασία της κατεργασίας του εδάφους, επίδραση στις φυσικές και άλλες ιδιότητες του εδάφους, συστήματα κατεργασίας, μηχανήματα πρωτογενούς και δευτερογενούς κατεργασίας.
- Μηχανήματα προετοιμασίας της σποροκλίνης και εγκατάστασης φυτειών. Μέθοδοι και χρήση τους, σπορά, σπαρτικές σιτηρών και μικρών σπόρων, σπαρτικές σκαλιστικών καλλιεργιών, φυτευτικές και μεταφυτευρικές
- Μηχανήματα καλλιεργητικών φροντίδων και φυτοπροστασίας. Λιπασματοδιανομείς, σκαλιστήρια, ψεκαστικά, νεφελοψεκαστήρες, επιπαστήρες.
- Μηχανήματα συγκομιδής των καλλιεργειών – θεριζοαλωνιστικές μηχανές, βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές, τευτλοεξαγωγείς, πατατοεξαγωγείς, μηχανήματα συλλογής καρπών
- Μηχανήματα για χορτοδοτικά κτηνοτροφικά φυτά (χορτοκοπτικά, χορτοχειριστικά, χορτοσυλλεκτοδετικά, στελεχοθλιπτικά)
- Ενσιροκοπτικά μηχανήματα, βαγόνια μεταφοράς και συλλογής χλοομάζας, φερόμενες- ελκόμενες και αυτοκινούμενες μηχανές ενσίρωσης, μηχανήματα κοπής ενσιρώματος
- Κατασκευή ενσιρωτικών τάφρων, σιλό ενσίρωσης και σωλήνες ενσίρωσης
- Εφαρμογή δικτύων και έξυπνης τεχνολογίας και αισθητήρων στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
- Αρμεκτικές μηχανές και ρομποτικά συστήματα, μετακινούμενα αρμεκτήρια
- Ψυκτικά συστήματα και παγολεκάνες
- Εξοπλισμοί παρασκευής σιτηρεσίων και επεξεργασίας ζωοτροφών (σφυρόμυλοι, αναμικτήρες, κοχλιομεταφορείς, αχυροκοπτικά, αχυροκοπτικοί αναμεικτήρες, κυλινδρόμυλοι, συγκροτήματα άλεσης και ανάμειξης ζωοτροφών, σύγχρονα αυτοματοποιημένα παρασκευαστήρια ζωοτροφών)
- Εξοπλισμοί ταΐσματος και ποτίσματος παραγωγικών ζώων, ολοκληρωμένα συστήματα παρασκευής ζωοτροφών, αυτόματες τροφοδοσίες, ομαδικές ποτίστρες, αυτόματες ταΐστρες, αυτόματοι αναδευτήρες για παρασκευή TMR, βαγόνια διανομής ζωοτροφών και TMR, αυτοκινούμενοι αναμικτήρες τροφής
- Εξοπλισμοί περιποίησης και καθαριότητας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και διαχείρισης βορβόρου (λυμάτων), συστήματα άντλησης & διαχωρισμού αποβλήτων, κορποδιανομείς στερεής και υγρής κοπριάς
- Σχεδιασμός προβατοστασίων, βουστασίων, χοιροστασίων και πτηνοτροφείων
- Εξοπλισμοί και συστήματα διαχείρισης ζώων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (πόρτες και κλωβοί διαχείρισης, κλουβιά τοκετού, ξηράς περιόδου, απογαλακτισμού, προπάχυνσης, κλωβοί χοιρομητέρων/κάπρων, θέσεις αναπαύσεως αγελάδων, τεχνητής σπερματέγχυσης, αυτόματες παγίδες, παγίδες αμέλγματος-ταΐσματος, παγίδες νυχιών, κιγκλιδώματα σταβλισμού, ζυγαριές - πλάστιγγες εκριώματα- υπόστεγα κ.α.)
- Συστήματα εξαερισμού, δροσισμού, θέρμανσης και αυτοματισμού κτηνοτροφικών χώρων
- Ολοκληρωμένα συστήματα εσωτερικής & εξωτερικής αποθήκευσης ζωοτροφών (Σιλό, κοχλιομεταφορείς, αλυσομεταφορείς, μεταφορικές ταινίες, ξηραντήρια, ζωοτροφόμυλοι)
- Βασικές αρχές γεωργίας ακριβείας
- Υπολογισμός κόστους χρήσης γεωργικών και κτηνοτροφικών μηχανημάτων. Σταθερές και μεταβλήτες δαπάνες

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις 36
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 18
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 135
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή εξέταση είναι προαιρετική). Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Προφορική εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%). Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Κυρίτσης Σ. (1986). Πτηνοτροφεία – Αγροτική Οικοδομική. Εκδόσεις Σταμούλη.
Κυρίτσης Σ. (1995). Βουστάσια – Αγροτική Οικοδομική. Εκδόσεις Σταμούλη.
Νικήτα – Μαρτζοπούλου Χρ. (2006). Κτηνοτροφικές κατασκευές. Εκδόσεις Σ. Γιαχούδη
Aραπατσάκος Χαράλαμπος 2003. Γεωργική Μηχανολογία Τόμος Ι. Εκδόσεις Γιαχούδης (ΙSBN:960-7425-74-Χ)
Γιακουμέτης 1992. Ελκυστήρες και γεωργικά Μηχανήματα. Εκδόσεις Στέλλα Παρίκου (ΙSBN:960-405-391-4)
Σούτερ Χαράλαμπος 1994 Γεωργικά Μηχανήματα (ISBN: 960-06-0237-9)
Τσατσαρέλης, Κωνσταντίνος (2000). Αρχές Μηχανικής Κατεργασίας του Εδάφους και Σπορά Θεσσαλονίκη. ISBN: 960‐7425‐25‐1
Τσατσαρέλης, Κωνσταντίνος Α (2011). Γεωργικοί Ελκυστήρες. Εκδόσεις Γιαχούδη. Θεσσαλονίκη, ISBN: 960‐6700‐51‐4
Aland A. & Banhazi T. (2013). Livestock Housing: Modern management to ensure optimal health and welfare of farm animals.
Carol Ekarius (2004). How to Build Animal Housing. Storey Publishing, LLC
Collier J. & Collier R. (2012). Environmental Physiology of Livestock. John Wiley &Sons. Inc.
Ilan Halachmi (2015). Precision Livestock Farming Applications. Wageningen Academic Pub
W. C. Krueger (2011). Farm Structures And Equipment - With Information On The Farmhouse, Wells, Water Piping, Heating Systems And Livestock Houses. Read Books Design

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: