ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0602

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στον τομέα της βιοτεχνολογίας φυτών. Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι η παροχή προς τον φοιτητή γνώσεων σχετικά με τις μεθόδους διαχείρισης του γενετικού υλικού, καθώς επίσης και της ιστοκαλλιέργειας, της κυτταροκαλλιέργειας καθώς και της μοριακής βελτίωσης. Επιπλέον ο φοιτητής αναμένεται να μάθει παραδείγματα εφαρμογών της γεωργικής βιοτεχνολογίας στη γεωργία και στη βελτίωση των φυτών.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1. Έχει γνώση της διαχείρισης του γενετικού υλικού
2. Γνωρίζει τις μεθόδους ιστοκαλλιέργειας και κυτταροκαλλιέργειας και τις εφαρμογές τους στη βελτίωση των φυτών
3. Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των μοριακών δεικτών και τη χρήση τους στην ταυτοποίηση ποικιλιών
4. Γνωρίζει μεθόδους δημιουργίας ανθεκτικών ποικιλιών σε ιούς , σε βακτήρια, σε έντομα με τη βοήθεια της γενετικής τροποποίησης
5. Γνωρίζει μεθόδους δημιουργίας ανθεκτικών ποικιλιών σε ζιζανιοκτόνα με τη βοήθεια της γενετικής τροποποίησης
6. Αναφέρει παραδείγματα εφαρμογών της βιοτεχνολογίας στη βελτίωση των φυτών

Γενικές Ικανότητες

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μοριακή δομή του γενετικού υλικού, μεταγραφή , μετάφραση της γενετικής πληροφορίας
• Διαχωρισμός DNA –RNA
• Αρχές γονιδιακού χειρισμού
• Μεταφορά DNA
• Φορείς και διαγονιδιακά φυτά
• Διαγονιδιακά φυτά με τη βοήθεια του Agrobacterium
• Ιστοκαλλιέργεια
• Κυτταροκαλλιέργεια
• Μοριακή βελτίωση
• Εφαρμογές βιοτεχνολογίας
• Φυτά ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα, στα έντομα, στους ιούς, στα βακτήρια

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Παραδόσεις πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη
Στο εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Απλές βιοτεχνολογικές εφαρμογές (ιστοκαλλιέργεια, καλλιέργεια ανθήρων, απομόνωση DNA) 50
Αυτοτελής μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας φυτών/ Γραπτή δοκιμασία
ΙΙ. Τελική εξαμηνιαία γραπτή δοκιμασία

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Πολυδεύκης Χατζόπουλος 2001. Βιοτεχνολογία Φυτών. Εκδόσεις Έμβρυο. Αθήνα. [ISBN: 960-8002-08-7]
• Tριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος 2007. Κλασική και μοριακή Γενετική, Εκδόσεις Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε. ISBN: 978-960-343-192-3
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: