ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0511-7

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Χ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να διδαχθεί ο φοιτητής :
• Τα κρίσιμα στάδια της πρωτογενούς παραγωγής στο αμπέλι καθώς τις βασικές αρχές τις οινολογίας. Επίσης παρουσιάζονται και οι βασικές αρχές παραγωγής διαφόρων αποσταγμάτων. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται βασικά σημεία της Εθνικής και κοινοτικής νομοθεσία που αφορούν τον οίνο.
• Να συμμετάσχει ο σπουδαστής στη διεξαγωγή βασικών αναλυτικών τεχνικών που βρίσκουν εφαρμογή σε ένα οινολογικό εργαστήριο (οξύτητα, αλκοολικός τίτλος κ.α.) προκειμένου να είναι ικανός εκτός από την ορθή εκτέλεση τους να εντοπίζει το πρόβλημα και να δίνει και συστάσεις αντιμετώπισης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:
• Να κατανοεί τις αρχές που διέπουν την εγκατάσταση και τη διαχείριση ενός αμπελώνα καθώς και την ποικιλομορφία της αμπελοκαλλιέργειας
• Να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες των κύριων ελληνικών και ξένων ποικιλιών καθώς και των οινολογικών χαρακτηριστικά τους
• Να κατανοεί την επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών στην αμπελοκαλλιέργεια και τη διαμόρφωση της ποιότητας του κρασιού.
• Να κατανοεί τις βασικές έννοιες που αφορούν την οινοποίηση
• Να εκτελεί ορθά βασικές οινολογικές αναλύσεις
• Να κατανοεί την επίδραση που έχει η κάθε ελεγχόμενη παράμετρος στην ποιότητα του τελικού προϊόντος
• Να κατανοεί τα αποτελέσματα των οινολογικών αναλύσεων, να εντοπίζει τυχόν προβλήματα και να προτείνει λύσεις

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:

-έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας του ελέγχου και της αξιολόγησης της ποιότητας των προϊόντων αμπέλου
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως βασικών οινολογικών ελέγχων
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Οινοαμπελουργική κατάσταση στην Ελλάδα
• Περιγραφή σταφυλιού
• Παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση και την ποιότητα των σταφυλιών
• Καθορισμός χρόνου συγκομιδής σταφυλιών
• Η σύσταση του οίνου
• Αλκοολική ζύμωση
• Διορθώσεις στη σταφυλόμαζα
• Μέθοδοι οινοποίησης
• Εργασίες στο κελάρι
• Εμφιάλωση οίνου
• Γλευκοζάχαρο
• Αιθυλική αλκοόλη
• Οξύτητα Γλεύκων και οίνων
• Πτητική οξύτητα
• Τρυγικό Μηλικό οξύ
• Αναγωγικά Σάκχαρα
• Ανυδρίτης θειώδους οξέος
• Φαινολικές ενώσεις
• Ανθοκυάνες
• Τανίνες
• Εκτίμηση χρώματος του οίνου
• Διαύγεια οίνων και ατυχήματα
• Αιθυλική αλκοόλη αποσταγμάτων
• Οξύτητα αποσταγμάτων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 35
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας
Αυτοτελής μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Επίσημη γραπτή τελική εξέταση εργαστηρίου (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Σουφλερός Ε., (2000) Οίνος και Αποστάγματα. [Sufleros E., (2002) Wine and Spirits ] [ISBN 960-90699-3-2]
• Τσακίρης Α., (2008) Οινολογία, Εκδόσεις Ψύχαλος Φίλλιπος και ΣΙΑ εκδοτική. [Tsakiris A., (2008) Oenology, Psichalos pub.] [ISBN: 960-7920-05-8]
• B. W. Zoecklein. (1995) Wine analysis and production. Springer Science & Business. [ISBN: 978-0-8342-1701-0]
• R.B. Boulton, V.L. Singleton, L.F. Bisson (1998) Principles and practices of winemaking. Springer. [ISBN: 978-0-8342-1270-1]
• Y. Margalit (2004). Concepts in wine chemistry. Wine Appreciation Guild. [ISBN-10: 1891267744]
• R.P. Vine, E.M. Harkness, S.J. Linton (2002) Winemaking: from grape growing to marketplace. Springer. [ISBN-10: 0306472724]
• J. Cox (1999) From vines to wines: the complete guide to growing grapes and making your own wine. Storey Publishing. [ISBN-10: 1580171052]

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: