ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0510-6

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική γλώσσα)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας και αξιοποίησης των γεωργο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων και την επίδραση τους στο φυσικό περιβάλλον.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει κατανοήσει τη σημασία της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και της περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και θα είναι σε θέση να γνωρίζει για:

1. Τις πηγές αποβλήτων και τις επιπτώσεις των υποπροϊόντων ως απόβλητων στο περιβάλλον.
2. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων/υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.
3. Τις δυνατότητες επεξεργασίας υποπροϊόντων βιομηχανιών τροφίμων.
4. Τους τρόπους προσδιορισμού των διαφόρων ρυπαντών.
5. Τους τρόπους επεξεργασίας υποπροϊόντων για παραγωγή νέων τροφίμων, ζωοτροφών και βιοενεργών/λειτουργικών συστατικών.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Απόβλητα και υπολείμματα γεωργο-βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ορισμοί σχετικών όρων και οικονομικά μεγέθη.
• Υφιστάμενη κατάσταση, τάσεις και προοπτικές για την αξιοποίηση των υποπροϊόντων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
• Είδη υπολειμμάτων και αποβλήτων. Στερεά και υγρά απόβλητα.
• Μέτρηση των ρυπαντικών φορτίων από τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.
• Περιβαλλοντική διαχείριση υποπροϊόντων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
• Νομοθεσία για την περιβαλλοντική διαχείριση υποπροϊόντων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
• Εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – «Πράσινη αειφόρος ανάπτυξη».
• Ανθρακικό αποτύπωμα αγροτικών προϊόντων – Επιχειρήσεις και καταναλωτές.
• Ανάλυση κύκλου ζωής αγροτικών προϊόντων.
• Μέθοδοι επεξεργασίας και διαχείρισης αποβλήτων και υποπροϊόντων των επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
• Επεξεργασία υποπροϊόντων για παραγωγή νέων τροφίμων, ζωοτροφών και βιοενεργών/λειτουργικών συστατικών.
• Μελέτη περιπτώσεων: Επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων και υπολειμμάτων που παράγονται στην Ελλάδα – ελαιουργία, τυροκομία, οινοποιία.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις - Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακή Άσκηση 15
Συγγραφή εργασίας 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Αυτοτελής μελέτη 30
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική για τους φοιτητές του προγράμματος Erasmus.

1. Γραπτή εξέταση Θεωρίας (60%) στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Ερωτήσεις ανάπτυξης

2. Εκπόνηση μελέτης (project) (40%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (E-class) του μαθήματος και γνωστοποιούνται στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Γκέκας, Β., & Μπαλτά-Μπρούμα, Κ. Π. (2005). Βιομηχανία τροφίμων & περιβάλλον. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Yιοί Α.Ε. [ISBN: 9604180576]
• Μακρίδης, Χ. και Λεοντόπουλος, Σ. (2013). Μηχανισμοί Ρύπανσης και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος – Διαχείριση Φυτικών και Ζωικών Αποβλήτων. Εκδόσεις Έμβρυο [ISBN: 9789608002715]
• Arvanitoyannis, I.S. (2008). Waste Management for the Food Industries. Elsevier Inc. [ISBN: 9780123736543]
• Bergeron, C. Carrier, D.J., & Ramaswamy, S. (Eds.) (2012). Biorefinery Co-Products: Phytochemicals, Primary Metabolites and Value-Added Biomass Processing , Wiley Series in Renewable Resource, Wiley, United Kingdom [ISBN: 9780470973578]
• Crawshaw, R. (2001). Co-product feeds. Animal feeds from the food and drinks industries. Nottingham University Press [ISBN: 9781897676356]
• Waldron, K. W. (Eds.). (2007). Handbook of waste management and co-product recovery in food processing. Vol. 2. Woodhead Publishing [ISBN: 9781845690250]
• Kazmi, A., & Shuttleworth, P. (Eds.). (2013). The economic utilisation of food co-products. Royal Society of Chemistry [ISBN: 9781849736152]
• Waldron, K. W. (Ed.). (2009). Handbook of waste management and co-product recovery in food processing. Vol. 2. Woodhead Publishing [ISBN: 9781845693916]

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Journal of Cleaner Production (https://www.journals.elsevier.com/journal-of-cleaner-production)
• Waste Management (https://www.journals.elsevier.com/waste-management)
• Environmental Technology and Innovation (https://www.journals.elsevier.com/environmental-technology-and-innovation)
• Journal of Environmental Management (https://www.journals.elsevier.com/environmental-technology-and-innovation)
• Green Processing and Synthesis (https://www.degruyter.com/view/j/gps)