ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0509-5

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική γλώσσα)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα σχετικά με την τυποποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να

• Κατανοεί τις αρχές που εφαρμόζονται κατά την τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων.
• Οργανώνει τις διαδικασίες διαλογής, συσκευασίας και σήμανσης των αγροτικών προϊόντων.
• Γνωρίζει τους κανονισμούς τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων (φυτικής και ζωικής προέλευσης).
• Γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες της συσκευασίας και τα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης συσκευασίας.
• Γνωρίζει τα διαθέσιμα υλικά, μορφές και συστήματα συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
• Γνωρίζει τις αλληλεπιδράσεις συσκευασίας – αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
• Γνωρίζει τη νομοθεσία σχετικά με την συσκευασία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
• των τροφίμων.
• Γνωρίζει τις νέες εξελίξεις στη συσκευασία αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
• Κατανοεί την επίδραση της συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στο περιβάλλον.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Αρχές που εφαρμόζονται κατά την τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων.
• Διαλογή συσκευασία και σήμανση των αγροτικών προϊόντων.
• Τυποποίηση των νωπών φρούτων - λαχανικών και προδιαγραφές της τυποποίησης αυτών.
• Τυποποίηση προϊόντων φυτών μεγάλης καλλιέργειας (σιτηρά, βαμβάκι, αραβόσιτος, καπνός, ζαχαρότευτλα).
• Τυποποίηση ανθοκομικών προϊόντων και καλλωπιστικών δενδρυλλίων ( δρεπτά άνθη, φυτά δοχείου, καλλωπιστικά προϊόντα ).
• Τυποποίηση των ζωικών προϊόντων: γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας ,προϊόντα με βάση το κρέας (αλλαντικά), αυγά, μέλι.
• Λειτουργίες της συσκευασίας ενός τροφίμου.
• Βασικές αρχές επιλογής της κατάλληλης συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
• Υλικά συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων (πλαστικό, ξύλο, χαρτί, γυαλί, μεταλλικοί περιέκτες).
• Ασηπτική συσκευασία.
• Συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας.
• Βρώσιμη συσκευασία.
• Ενεργός και έξυπνη συσκευασία.
• Αλληλεπιδράσεις συσκευασίας – τροφίμου.
• Συσκευασία τροφίμων και περιβάλλον.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εργαστηριακή Άσκηση 20
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Αυτοτελής Μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική και Αγγλική για τους φοιτητές του προγράμματος Erasmus.

1. Γραπτή εξέταση Θεωρίας (40%) στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Ερωτήσεις ανάπτυξης

2. Γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (30%) στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Ερωτήσεις ανάπτυξης
- Επίλυση προβλημάτων

3. Συγγραφή εργασίας (30%)

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (E-class) του μαθήματος και γνωστοποιούνται στους φοιτητές στο πρώτο μάθημα.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Αρβανιτογιάννης, Ι.Σ., & Στρατάκος, Α.Χ. (2011). Τεχνολογίες Επεξεργασίας και Συσκευασίας Τροφίμων. Ασφάλεια Τροφίμων. Εκδόσεις University Studio Press [ISBN: 9789601220161]
• Κυρανάς, Ε., (2016). Τρόφιμα (Σύσταση, Προέλευση, Αλλοιώσεις, Επεξεργασία, Ποιότητα και Συσκευασία), 2η έκδοση. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη. [ISBN: 978-960-418-662-4].
• Μπλούκας, Ι.Γ. (2017). Συσκευασία Τροφίμων. Εκδόσεις UNIBOOKS ΙΚΕ, Αθήνα. [ISBN: 978-618-530-432-4].
• Παπαδάκης, Σ.Ε., (2018). Συσκευασία Τροφίμων. 2η έκδοση. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη. [ISBN: 978-960-418-618-1].
• Cruz, R.M.S. (2020). Food Packaging. Innovations and Shelf-Life. CRC Press [ISBN: 978-036-708-574-2]
• Grumezescu, A., & Holban, A. M. (Eds.). (2019). Trends in Beverage Packaging: Volume 16: The Science of Beverages. Academic Press. [ISBN: 978-012-816-683-3]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: