ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0507-3

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου-Επιλογής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Όχι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO122/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Γεωργία Ακριβείας, ως μέθοδος γεωργικής πρακτικής η οποία μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των εισροών και ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, βασίζεται στη σαφώς προσδιορισμένη χωρικά και χρονικά πληροφορία για την εκάστοτε καλλιέργεια. Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ) σε συνδυασμό με την Τηλεπισκόπηση είναι οι βασικές τεχνολογίες στις οποίες στηρίζεται η γεωργία ακριβείας για την αναγνώριση της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας των αναγκών των καλλιεργειών. Τα ΓΠΣ, γνωστά ευρέως και ως Geographic Information Systems - G.I.S., είναι συστήματα διαχείρισης χωρικών δεδομένων (spatial data) και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Είναι ψηφιακά πληροφοριακά συστήματα (Information Systems), ικανά για συλλογή, αποθήκευση, οπτικοποίηση, διαχείριση, ανάλυση και παρουσίαση γεωγραφικά συσχετισμένων (geographically-referenced) πληροφοριών. Σε πιο γενική μορφή, ένα ΣΓΠ είναι ένα εργαλείο έξυπνου χάρτη, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, να αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα , να τα προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν τόσο σε αναλογικά (εκτυπώσεις χαρτών και διαγραμμάτων) όσο και σε ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών δεδομένων, διαδραστικοί χάρτες στο Διαδίκτυο). Τα ΓΠΣ αποτελούν σήμερα το κύριο ερευνητικό και επιχειρησιακό εργαλείο στη γεωργία ακριβείας, και η ενσωμάτωσή τους στην γεωργική πρακτική προβλέπεται να συνεχιστεί με αυξανόμενους ρυθμούς.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος GIS-Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν και να διακρίνουν τον ρόλο των ΓΠΣ και την χρήση τους στην γεωργία. Αναλυτικότερα θα πρέπει να είναι ικανοί:
1. Να διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ ψηφιακής και κανονικής χαρτογραφίας.
2. Να αναγνωρίζουν τον ρόλο και την χρήση των ΓΠΣ και να κατανοούν τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς τους στην γεωργία.
3. Να κατανοούν την σχέση μεταξύ τηλεπισκόπησης και ΓΠΣ με παραδείγματα και εφαρμογές.
4. Να αναγνωρίζουν τον ρόλο των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και εύρεσης θέσης και να κατανοούν το ρόλο τους στα ΓΠΣ.
5. Να συλλέγουν οπτικοποιούν, διαχειρίζονται και αναλύουν χωρικά δεδομένα χρησιμοποιώντας λογισμικά ΓΠΣ ανοιχτού κώδικα.
6. Να δουλεύουν ομαδικά και να εφαρμόζουν συνεργιστικά τις ικανότητες τους για να παραδίδουν εργασίες ή/και εργασία πεδίου.
7. Να μπορούν να κρίνουν και να εξηγούν δημοσιευμένη βιβλιογραφία σχετική με το αντικείμενο της εργασίας τους.
8. Να χρησιμοποιούν επιστημονική κριτική σκέψη ώστε να περιγράφουν και εφαρμόζουν την γνώση σε νέες καταστάσεις.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Εισαγωγή στα ΓΣΠ.

• Συλλογή –ψηφιοποίηση –αποθήκευση δεδομένων.

• Μοντέλα και δομές γεωγραφικών δεδομένων.

• Βασικές επεξεργασίες ψηφιακών δεδομένων και γεωγραφικής ανάλυσης.

• Χαρτογραφική απόδοση δεδομένων.

• Εφαρμογές των ΓΣΠ στην γεωργία.

• Γεωργία Ακριβείας

• Εισαγωγή τηλεπισκοπικών δεδομένων και εξαγωγή θεματικής πληροφορίας

• Αισθητήρες χαρτογράφησης παραγωγής και παραμέτρων εδάφους

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες. Επίσης χρήση εξειδικευμένου λογισμικού για καλύτερη κατανόηση των στόχων του μαθήματος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις 25
Προετοιμασία και παρουσίαση εργασιών 15
Μελέτη βιβλιογραφίας 15
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασία (25%)
Η εργασία του εργαστηρίου αποτελείται από ομαδική παρουσίαση πάνω σε αντικείμενο του μαθήματος και παρουσιάζονται από τους φοιτητές στην αίθουσα για αξιολόγηση από τον καθηγητή και τους συμφοιτητές τους.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (2012), Κόλλια Β., Καλύβας Δ., Τριαντακωνσταντής Δ., Εκδόσεις Έμβρυο, Αθήνα [ISBN: 978-960-8002-69-2]
• Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και στην Τηλεπισκόπιση (2007), Συλλαίος Ν., Γήτας Ι. και Συλλαίος Γ., Εκδόσεις Γιαχούδη, [ISBN: 978-960-6700-12-5]
• Μαθαίνοντας τα GIS στην Πράξη (2010), Τσουχλαράκη Α., Αχιλλέως Γ., Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, [ISBN:978-960-99048-4-1]
• Γεωργία Ακριβείας: Τεχνολογίες, Εφαρμογές, Προοπτικές (2015), Φούντας Σ., Γέμτος Θ.
• http://www.esri.com/what-is-gis
• http://www.qgis.org/
• http://grass.osgeo.org/
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Precision Agriculture, Springer Publishers (https://link.springer.com/journal/11119)
• International Journal on Advances in Precision Agriculture, International Society of Precision Agriculture (https://www.ispag.org/publications)
• ISPRS International Journal of Geo-Information, MDPI (https://www.mdpi.com/journal/ijgi)
• International Journal of Remote Sensing, Taylor and Francis
(https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01431160802395235 )