ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0506-2

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΡΟ-ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΣΚΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες βοσκοτόπων και λειμώνων. Η ύλη του μαθήματος αποσκοπεί να κατακτήσει τους σπουδαστές ικανούς να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με
- την περιγραφή και την ταξινόμηση των λιβαδικών οικοσυστημάτων και τη διάκριση των βοσκοτόπων
- την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των βοσκοτόπων
- τους μηχανισμούς που σχετίζονται με τη βελτίωση και τη διαχείριση των λιβαδικών οικοσυστημάτων
- την αναγνώριση των κυριότερων λιβαδικών φυτών
- τη σημασία των βοσκοτόπων στην διατροφή των αγροτικών και την κατανόηση του οικολογικού ρόλου της βόσκησης
- τα χρησιμοποιούμενα συστήματα βόσκησης και ζώων και τη χωροχρονική οργάνωση της βόσκησης
- την εκτίμηση της βοσκοϊκανότητάς και της βοσκοφόρτωσης των βοσκοτόπων και τον προσδιορισμό της χρησιμοποίησης της λιβαδικής βλάστησης από τα βόσκοντα ζώα
- τον υπολογισμό της κατανάλωσης τροφής σε βόσκοντα ζώα και την εκτίμηση των αντι-ποιοτικών παραγόντων της βοσκήσιμης ύλης
- τις νέες απόψεις και προσεγγίσεις περί βόσκησης για διατήρηση του λιβαδικού οικοσυστήματος σε κατάσταση ισορροπίας και για προστασία του περιβάλλοντος

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στο να εκτιμούν την κατάσταση των βοσκοτόπων και να υπολογίζουν την βοσκοϊκανότητας και την βοσκοφόρτωση των βοσκοτόπων και θα έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων συστημάτων βόσκησης. Επίσης θα αποκτήσουν ικανότητες όπως:
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη]
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Σχέσεις λιβαδικής και ζωικής παραγωγής - Χρήση λιβαδιών
• Δομή και λειτουργία του λιβαδικού οικοσυστήματος, Διάκριση βοσκοτόπων. Χλωρίδα και βλάστηση των βοσκοτόπων. Τεχνητοί λειμώνες. Έννοιες, ορισμοί, διάκριση
• Διαχείριση και αξιοποίηση βοσκών και λειμώνων και ένταξή τους στα συστήματα ζωικής παραγωγής.
• Η σημασία της βόσκησης στην παραγωγή ζωικών προϊόντων.
• Επιδράσεις της βόσκησης στη μορφογένεση και φυσιολογία των λιβαδικών φυτών.
• Συστήματα βόσκησης και χωροχρονική οργάνωση βόσκησης. Επιλογή κατάλληλων ζώων για βόσκηση.
• Τα κυριότερα λιβαδικά φυτά και τύποι λιβαδικής βλάστησης.
• Τρόποι δημιουργίας και εγκατάστασης τεχνητών λειμώνων.
• Βελτίωση λιβαδικής παραγωγής, διαχείρισης και βελτίωσης βοσκοτόπων.
• Διαχρονικές μεταβολές της βλάστησης, διαδοχή και στάδιο ισορροπίας. Θρεπτική αξία.
• Συστήματα βόσκησης και
• Κτηνοτροφική αξία της βοσκούμενης χλωρίδας.
• Υπολογισμός βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτωσης και παράγοντες που τις επηρεάζουν.
• Συμπεριφορά βοσκόντων ζώων και επιπτώσεις στην περιβαλλοντική ισορροπία.
• Θρεπτική αξία και κατανάλωση βοσκήσιμης ύλης
• Τεχνικός εξοπλισμός βοσκοτόπων.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 25
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων 25
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 25
Εκπαιδευτική εκδρομή 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από συγγραφή επιστημονικών μικρών άρθρων πάνω στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και αποστέλλονται από τους φοιτητές-τριες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας για αξιολόγηση από τον καθηγητή.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
- Σαρλής, Γ. 1998. Βελτίωση και διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων. Μέρος Α΄. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης. Αθήνα.
- Σαρλής, Γ. 1998. Βελτίωση και διαχείριση φυσικών βοσκοτόπων. Μέρος Β΄. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης. Αθήνα.
- Παπανάστασης Β.Π. Νοιτσάκης.1992. Λιβαδική Οικολογία. Γιαχούδης-Γιαπούλης. Θεσσαλονίκη
- Κούκουρα Ζ. 2008. Κλείδες αναγνωρίσης λιβαδικών φυτών. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: