ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0505-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την πρακτική εφαρμογή των αρχών της γενετικής στη δημιουργία νέων ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτών, αποδοτικότερων, ποιοτικά καλύτερων και φιλικότερων προς το περιβάλλον, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές της κλασσικής βελτίωσης των φυτών, που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέων ποικιλιών και τέλος να εισάγει τους φοιτητές στις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στη βελτίωση φυτών.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1. Γνωρίζει τις μεθόδους βελτίωσης των αυτογονιμοποιούμενων φυτών
2. Γνωρίζει τις μεθόδους βελτίωσης των σταυρογονιμοποιούμενων φυτών
3. Κατανοεί το ρόλο που παίζει το περιβάλλον στη βελτίωση των φυτών

4. Γνωρίζει το ρόλο των μεταλλάξεων στη βελτίωση των φυτών
5. Γνωρίζει το ρόλο του πολυπλοειδισμού στη βελτίωση των φυτών
6. Κατανοεί τη σημασία της δημιουργίας ποικιλιών ανθεκτικών σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις
7. Γνωρίζει τον ρόλο της βιοτεχνολογίας στη βελτίωση των φυτών

Γενικές Ικανότητες

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Αρχές και τεχνικές που διέπουν τη δημιουργία νέων ποικιλιών.
• Μέθοδοι αναπαραγωγής των φυτών, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά,
• Ο ρόλος του περιβάλλοντος και της κληρονομικότητας.
• Μέθοδοι βελτίωσης φυτών αυτογονιμοποιούμενων φυτών, σταυρογονιμοποιούμενων φυτών και αυτών που πολλαπλασιάζονται αγενώς (γενεαλογική μέθοδος επιλογής, μαζική μέθοδος επιλογής, αναδιασταύρωση, επαναλαμβανόμενη επιλογή).
• Βελτίωση φυτών και μεταλλάξεις
• Τεχνητός πολυπλοειδισμός
• Ανθεκτικότητα και βελτίωση
• Τεχνικές της βιοτεχνολογίας στη βελτίωση των φυτών

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Παραδόσεις πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη
Στον αγρό
Στο εργαστήριο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Eργαστηριακές ασκήσεις (εφαρμογή απλών πειραματικών σχεδίων, λήψη παρατηρήσεων, στατιστική ανάλυση των δεδομένων κ.λ.π., επίδειξη βιοτεχνολογικών τεχνικών) 50
Αυτοτελής μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Τελική εργασία (αποτελέσματα παρατηρήσεων πειραματικού)
ΙΙ. Γραπτή δοκιμασία
ΙΙΙ. Τελική εξαμηνιαία γραπτή δοκιμασία

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Ξυνιάς Ιωάννης Ν. 2013 «Βελτίωση Φυτών: Θεωρεία και Ασκήσεις», Εκδόσεις Έμβρυο, Αθήνα ( ISBN 978-960-8002-75-3)
Acquaah George 2019 «Αρχές Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών» Εκδόσεις Utopia (ISBN: 978-618- 51734-2-5)
Ρουπακιάς Δημήτριος 2010 «Βελτίωση Φυτών» Εκδόσεις University Studio Press Α.Ε (ISBN: 978-960- 12-1972-1)
Φανουράκης Ν. 1999 «Γενετική Βελτίωση Φυτών Βασικές Αρχές» Eκδόσεις ΙΩΝ (ISBN 960-405-925-4)
Καλτσίκης Π. 1992 «Βελτίωση των φυτών Αρχές και μέθοδοι»Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ
Φασούλας Α. 1993 Principles of Plant Breeding
Allard R 1960 Principles of Plant Breeding
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: