ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0504

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΙΤΗΡΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Όχι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO121/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων στοιχείων μορφολογίας και φυσιολογίας, ζωνών καλλιέργειας, προσαρμοστικότητας (βασισμένων στο απαιτούμενο κλιματικό, εδαφικό και βιοτικό περιβάλλον) των κυριότερων σιτηρών, ψυχανθών και κτηνοτροφικών φυτών. Επιπλέον, οι φοιτητές-τριες μαθαίνουν τις καλλιεργούμενες ποικιλίες, τις τεχνικές κατεργασίας του εδάφους και σποράς, τις καλλιεργητικές φροντίδες των αντίστοιχων καλλιεργειών (άρδευση, λίπανση), τη συγκομιδή και αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων των σιτηρών (με έμφαση στο μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, βρώμη, σίκαλη, ρύζι και σόργο) –ψυχανθών (με έμφαση στα βίκος, μπιζέλι, λαθούρι, λούπινα, κουκιά, ρεβύθι, φασόλι, φακή και σόγια) και Κτηνοτροφικών Φυτών (με έμφαση στα τριφύλλια και μηδική)
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος Σιτηρά-Ψυχανθή-Κτηνοτροφικά Φυτά οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για την καλλιέργεια των πιο σημαντικών σιτηρών και καρποδοτικών και χορτοδοτικών ψυχανθών. Αναλυτικότερα θα πρέπει να είναι ικανοί:
1. Να περιγράφουν την βοτανική ταξινόμηση (οικογένεια, γένος, είδος) καθώς και να αναγνωρίζουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των σιτηρών και καρποδοτικών και χορτοδοτικών ψυχανθών που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση αλλά και ως κτηνοτροφικά φυτά (περιγραφή φύλλου, βλαστού, άνθους, καρπού, ριζικού συστήματος, ύψους φυτού κ.τ.λ.).

2. Να κατανοούν βασικά στοιχεία καλλιέργειας των σιτηρών και καρποδοτικών και χορτοδοτικών ψυχανθών (εποχή σποράς και εποχή συγκομιδής, διάρκεια βιολογικού κύκλου φυτών, μέσες στρεμματικές αποδόσεις καλλιεργειών, απαιτούμενη ποσότητα σπόρου/στρέμμα, αποστάσεις και βάθος σποράς, πυκνότητα φυτών/στρέμμα) και να εξηγούν τους παράγοντες που τα επηρεάζουν.

3. Να κατανοούν την αναγκαιότητα των προσπαρτικών, προφυτρωτικών, μεταφυτρωτικών καλλιεργητικών εργασιών της καλλιέργειας σιτηρών και καρποδοτικών και χορτοδοτικών ψυχανθών, καθώς και να περιγράφουν τις ιδιαίτερες τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε κάποια από αυτά.

4. Να διακρίνουν τα προϊόντα και υποπροϊόντα της καλλιέργειας κάθε σιτηρού και ψυχανθούς, καρποδοτικού και χορτοδοτικού καθώς και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των πρώτων.

5. Να οργανώνουν και να πραγματοποιούν εργαστήρια σε βασικές λειτουργίες των σιτηρών και καρποδοτικών και χορτοδοτικών ψυχανθών και να μπορούν να καταλαβαίνουν και να εξηγούν τα αποτελέσματα των παραπάνω εργαστηρίων.
6. Να δουλεύουν ομαδικά και να εφαρμόζουν συνεργιστικά τις ικανότητες τους για να επιλύουν προβλήματα ή να παραδίδουν εργαστηριακές εργασίες ή/και εργασία πεδίου. Να μπορούν να κρίνουν και να εξηγούν δημοσιευμένη βιβλιογραφία σχετική με το αντικείμενο της εργασίας τους.
7. Οι φοιτητές-τριες θα αναπτύξουν μερικές απλές δεξιότητες εργαστηρίου στην μέτρηση φυτικών παραμέτρων, στάδια ανάπτυξης, άνθισης και καρποφορίας. Επίσης θα μάθουν να εφαρμόζουν τις γνώσεις με την χρήση επιστημονικών οργάνων όπως φορητός μετρητής δείκτη φυλλικής επιφάνειας (LAI), μετρητής φυλλικής επιφάνειας και μετρητή SPAD.
8. Ένα επιπλέον μαθησιακό αποτέλεσμα είναι ότι μετά το μάθημα Σιτηρά-Ψυχανθή-Κτηνοτροφικά Φυτά οι φοιτητές-τριες θα έχουν αποκτήσει επιστημονική κριτική σκέψη και την ικανότητα να περιγράφουν και εφαρμόζουν την γνώση σε νέες καταστάσεις.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της Ζωοτεχνικής επιστήμης και της διαδικασίας της κτηνοτροφικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Για τα σιτηρά όπως μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, βρώμη, σίκαλη, ρύζι και σόργο –ψυχανθή όπως βίκος, μπιζέλι, λαθούρι, λούπινα, κουκιά, ρεβύθι, φασόλι, φακή και σόγια και κτηνοτροφικά Φυτά όπως τριφύλλια και μηδική:
• Βιολογία και οικολογία, βοτανική ταξινόμηση (οικογένεια, γένος, είδος).

• Μορφολογικά χαρακτηριστικά του φυτού (περιγραφή φύλλου, βλαστού, άνθους, καρπού, ριζικού συστήματος, ύψους φυτού κ.τ.λ.).

• Στοιχεία καλλιέργειας (απαιτούμενη ποσότητα σπόρου/στρέμμα, αποστάσεις και βάθος σποράς, πυκνότητα φυτών/στρέμμα).

• Εποχή σποράς και εποχή συγκομιδής, διάρκεια βιολογικού κύκλου φυτών, μέσες στρεμματικές αποδόσεις καλλιεργειών.

• Συμβιωτική δέσμευση αζώτου από τα ψυχανθή και παράγοντες που επηρεάζουν τον σχηματισμό φυματίων.

• Προσπαρτικές, προφυτρωτικές, μεταφυτρωτικές καλλιεργητικές εργασίες.

• Επίδραση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων, προβλήματα ζιζανίων, βασικοί εχθροί και ασθένειες.

• Προϊόντα, υποπροϊόντα καλλιέργειας και τεχνολογικά χαρακτηριστικά αυτών.

• Χρήσεις του κάθε φυτού στην ανθρώπινη διατροφή και διαιτητική αξία.

• Χρήσεις των κτηνοτροφικών φυτών στην διατροφή των αγροτικών ζώων και θρεπτική αξία.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις 25
Συγγραφή και παρουσίαση εργασιών 15
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 15
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από ομαδική συγγραφή και παρουσίαση πάνω στο αντικείμενο του μαθήματος στα πλαίσια του εργαστηρίου για αξιολόγηση από τον καθηγητή.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Ειδική Γεωργία-Σιτηρά και Ψυχανθή (2012), Δ. Παπακώστα-Τασοπούλου, Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη (ISBN: 978-960-357-105-6)
• Κτηνοτροφικά Φυτά-Εγχειρίδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων (2011), Χ. Μακρίδης, Σ. Λεοντόπουλος και Α. Δαλακούρας, Εκδόσεις Έμβρυο [ISBN 978-960-8002-65-4]
• Γεωργία - Φυτά Μεγάλης καλλιέργειας (2019), Δ. Μπίλαλης, Π-Θ. Παπαστυλιανού, Η. Τραυλός Εκδόσεις Πεδίο (ISBN: 978-960-546-039-6)
• Η Τεχνική της Ενσίρωσης και Καλλιέργεια Φυτών Ενσίρωσης (2012), Δ. Μπαξεβάνος και Ι. Τσιάλτας, Εκδόσεις Κορδαλή Ο.Ε. [ISBN 978-960-357-109-4]
• Journal of Agronomy and Crop Science, Blackwell Verlag GmbH (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1439037x)
• Field Crops Research, Elsevier Publishers https://www.journals.elsevier.com/field-crops-research
• Crop and Pasture Science, Csiro Publishing (http://www.publish.csiro.au/cp

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: