ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0503

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να καταστήσει του φοιτητές ικανούς να αναγνωρίζουν τον προσανατολισμό των σημερινών επιχειρήσεων προς τα συστήματα marketing και να εφαρμόζουν σύγχρονες στρατηγικές marketing


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1. Εφαρμόζει επικαιροποιημένες μεθοδολογίες έρευνας marketing
2. Αναγνωρίζει τις πολλαπλές κατηγορίες του προϊόντος (ως προς το μάρκετινγκ)
3. Επισημαίνει τη σημαντικότητα ενός προϊόντος για την επιχείρηση
4. Αναλύει τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος
5. Εφαρμόζει διαφορετικές στρατηγικές για νέα και υπάρχοντα προϊόντα
6. Αναλύει την τμηματοποίηση της αγοράς
7. Τιμολογεί και να προωθεί ένα προϊόν
8. Αναπτύσσει συστήματα διανομής
9. Εφαρμόζει στρατηγικές μάρκετινγκ

Γενικές Ικανότητες


- έχουν το υπόβαθρο για την εκπόνηση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούν τη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων και το αντίστοιχο επάγγελμα
- είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Η έννοια, η φιλοσοφία και το περιβάλλον του μάρκετινγκ
• Το σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ και η έρευνα μάρκετινγκ
• Τμηματοποίηση της αγοράς, επιλογή της αγοράς στόχου, τοποθέτηση του προϊόντος, στρατηγική προϊόντος
• Η στρατηγική τιμολόγησης. Η στρατηγική του συστήματος διανομής

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
-Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία
-Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του e-class και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστήριο που έχει σαν στόχο την εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας στο πεδίο του Μάρκετινγκ, και μελέτες περιπτώσεων κατά τη διάρκεια ων εργαστηρίων. 36
Αυτοτελής Μελέτη 72
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 144
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή Εξέταση, Προφορική Παρουσίαση εργασιών, γραπτές εργασίες.

Στον τελικό βαθμό εκτιμάται, σε ποσοστό 70% η τελική γραπτή εξέταση και σε ποσοστό 30%, η εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας πριν τη λήξη του εξαμήνου.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
• Διαμορφωτική και Συμπερασματική Δοκιμασία
• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

ΙΙ. Εκπόνηση εργασίας (30%) που αφορά την εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας στο πεδίο του Μάρκετινγκ.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Κ. Τζωρτζάκης, Α.Μ. Τζωρτάκη (2002). Aρχές Μάρκετινγκ : Η Ελληνική Προσέγγιση. ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ [6546].
2. Philippe Aurier και Lucier Sirieix. (2010) Marketing αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ [185]
3. ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ Θ. Χ. (). Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων. [59412]
4. Πανηγυράκης Γεώργιος Γ., Σιώμκος Γεώργιος Ι. () Μελέτες περιπτώσεων μάρκετινγκ. [22902].
5. Kotler P. (2005) Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ. Εκδ. Γκιούρδας. [ISBN: 978-960-387-098-2]
6. Kotler, P. Armostrong G. (2001) Principles of Marketing. 9th ed.. Prentice-Hall ED.- N. Jersey. [ISBN-10: 0130263125]
7. Burrow J. L., (2001) Marketing Ed.: Thomson Learning. [ISBN:0538446641]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: