ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0502

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής περιοχής
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι στην Αγγλική

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν:

Γενικές γνώσεις Εντομολογίας
Γνώσεις κατάταξης εντόμων
Γνώσεις για τη δραστηριότητα των Εντόμων
Γνώσεις Μορφολογίας, Ανατομίας & Φυσιολογίας Εντόμων
Γνώσεις του τρόπου ζωής & βιολογίας Εντόμου
Γνώσεις των διαφόρων στρατηγικών καταπολέμησης των εντόμων – εχθρών των καλλιεργειών
Γνώση & αξιολόγηση αποτελεσματικότητας των διαφόρων Μεθόδων & Μέτρων Καταπολέμησης
Δυνατότητα διάκρισης βασικών κατηγοριών εντομοκτόνων και Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα της χρήσης τους
Γνώσεις Αναγνώρισης των σημαντικότερων τάξεων εχθρών-εντόμων

Γενικές Ικανότητες

Σεβασμός στο Φυσικό Περιβάλλον
Άσκηση Κριτικής & Αυτοκριτικής
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει:
Γενικές γνώσεις Εντομολογίας/Ανάλυση βασικών εννοιών & ορισμών Εντομολογίας
Αναγνώριση των σημαντικότερων τάξεων – εχθρών/Τρόποι αντιμετώπισης τους
Ανατομία/Μορφολογία/Φυσιολογία/Βιολογία Εντόμων
Περιγραφή των κυριότερων ζημιών & παθήσεων που προκαλούν στα φυτά ξενιστές τα έντομα εχθροί
Αποτελεσματικότητα/Σύγκριση των διαφόρων Μεθόδων & Μέτρων Καταπολέμησης με έμφαση στην Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση
Ανάλυση & Περιγραφή των διαφόρων στρατηγικών καταπολέμησης

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΝΑΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Εργαστηριακές ασκήσεις 26
Ομαδικές παρουσιάσεις/προετοιμασία Powerpoint 15
Προετοιμασία για τη διαδικασία αξιολόγησης 20
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 87
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή εξέταση (στα ελληνικά)
ΙΙ. Δημόσια παρουσίαση (στα ελληνικά ανά ομάδες)
ΙΙΙ. Εργαστηριακή Εργασία (Προαιρετικά – Δημιουργία Εντομολογίου)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Μ.Ε. Τζανακάκης, 1995. Εντομολογία Εκδόσεις University Studio Press (ISBN : 978-960-12- 0466-6)
Π. Δεληγεωργίδης Σημειώσεις Γενικής Εντομολογίας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινα)
Δ. Κωβαίος, 2010. Ακαρολογία Εκδόσεις Αγρότυπος (ISBN : 978-960-7667-39-7)-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: