ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0410-5

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευσης Γενικών Γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΧΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι
• να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναγνωρίζουν τους κινδύνους στα αγροτικά προϊόντα και στα τρόφιμα και να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν το σύστημα HACCP,
• να καταρτίσει τους φοιτητές σε θέματα που αφορούν τις βασικές αρχές υγιεινής, την πρόληψη των κινδύνων, καθώς και τον ρόλο των μηχανισμών ελέγχου και προστασίας του καταναλωτή στην αλυσίδα των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος,οι φοιτητές θα πρέπει να:
• αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων,
• κατανοούν τις έννοιες της τροφικής δηλητηρίασης και τροφοτοξίνωσης,
• γνωρίζουν την εφαρμογή των προαπαιτούμενων προγραμμάτων κατά την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων,
• κατανοούν και να εφαρμόζουν τις ορθές πρακτικές,
• αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν το σύστημα HACCP,
• αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO:22000,
• αναγνωρίζουν τον ρόλο του Ε.Φ.Ε.Τ (Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων) στην ασφάλεια και υγιεινή των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων,
• γνωρίζουν την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την υγιεινή και την ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Γενικές Ικανότητες

• Έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο του Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων και το αντίστοιχο επάγγελμα.
• Είναι σε θέση να ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
• Έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν βασικές επιστημονικές κι επιχειρηματικές αρχές στην μεταποίηση, επεξεργασία, διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων-τροφίμων.
Έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Κίνδυνοι των τροφίμων.
• Προαπαιτούμενα προγράμματα.
• Ορθές πρακτικές.
• Ασφάλεια τροφίμων.
• Αρχές του συστήματος HACCP.
• Ανάπτυξη του συστήματος HACCP.
• Το πρότυπο ISO:22000.
Εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 50
Εργαστηριακή Άσκηση 30
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ I. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει:
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
• Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

II. Γραπτές εργαστηριακές εξετάσεις (50%)που περιλαμβάνουν:
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
• Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Αμβροσιάδης Ι. (2005), “Εφαρμογή και έλεγχος του συστήματος HACCP”, Εκδ, Σύγχρονη Παιδεία. [ISBN: 978-960-357-068-0]
• Αρβανιτογιάννης Ι., Τζούρος Ν. (2006), “Το νέο πρότυπο ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων ISO 22000”, Εκδ. Σταμούλη. [ISBN: 960-351-651-1]
• Καλογρίδου - Βασιλειάδου, Δ. (1999), “Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής για τις επιχειρήσεις τροφίμων”, Εκδ. UniversityStudioPress. [ISBN: 978-960-12-0808-4]
• Τζιά Κ. Τσιαπούρης, Α. (1996), “Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου στη βιομηχανία τροφίμων (HACCP)”, Εκδ. Παπασωτηρίου. [ISBN : 960-7510-35-6].
• Τζιά Κ, Παππά Φ. (2005), “Ανάλυση επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου σε χώρους μαζικής εστίασης (HACCP)”, Εκδ. Παπασωτηρίου. [ISBN : 960-7530-59-4].
• Τσάκνης Γ. (2008), “Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων”, Εκδ. Παπασωτηρίου. [ISBN: 978-960-7182-32-6]
• FAO /WHO (2003), “Codex Alimentarius Commission: Codex Guidelines for the Application of the HACCP System”, 3rdedition, CAC/GL. [ISBN: 92-5-105106-2]
• Jones M.J. (1992), “Food Safety”, Eagan Press. [ ISBN-10: 0962440736]
• Mortimore S. and Wallace C. (1998), “HACCP a practical approach”, 2ndedition, Springer. [ISBN-10: 0834219328]
• Shapton D.A. and Shapton N.F. (1998), “Principles and practice for the safe processing of foods”, 3rd edition, Woodhead Publishing. [ISBN-10: 1855733625]
Troller J.A. ed. (1993), “Sanitation in Food Processing”, Academic Press. [ISBN-10: 0127006559]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: