ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0409-4

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα κορμού (γενικού υποβάθρου)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Όχι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO156/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. Κατανοήσει τις βασικές έννοιες του συνεργατισμού και της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας
2. Κατανοήσει τους σκοπούς της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας καθώς και τα βασικά γνωρίσματα των συνεταιρισμών
3. Διακρίνει τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις
4. Εξοικειωθεί με τις βασικές συνεταιριστικές αξίες και αρχές
5. Εξοικειωθεί με την οικονομική θεωρία και τα σημεία επαφής με τον συνεργατισμό και την συνεταιριστική επιχειρηματικότητα
6. Εξοικειωθεί με την δομή και την οργάνωση των συνεταιρισμών, καθώς και την νομοθεσία που περιβάλλει το πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισμών
7. Κατανοήσει τα οφέλη από την δραστηριότητα των συνεταιρισμών
8. Εντοπίσει τις αδυναμίες και τα προβλήματα των συνεταιρισμών στην ελληνική περίπτωση
9. Εκτιμήσει την αναγκαιότητα επέκτασης της συνεταιριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα
10. Εξοικειωθεί με την συνεταιριστική δραστηριότητα στην Ε.Ε. και σε παγκόσμιο επίπεδο
11. Εξοικειωθεί με την εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήματος τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα
12. Γνωρίσει το πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισμών «Νέας Γενιάς»
13. Αντιληφθεί τελικά, μέσω παραδειγματικών εφαρμογών, καλές πρακτικές της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας από την λεκάνη της Μεσογείου.

Γενικές Ικανότητες

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 Λήψη αποφάσεων
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Έννοιες συνεργατισμού και συνεταιρισμού
 Σκοποί και χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συνεταιρισμών
 Συνεταιρισμοί και ιδιωτικές εταιρίες
 Συνεταιριστικές αξίες και αρχές
 Οικονομική θεωρία του συνεργατισμού και συνεταιριστική ανάπτυξη
 Δομή, οργάνωση και νομοθεσία των συνεταιρισμών
 Δραστηριότητες των συνεταιρισμών και ωφέλειες
 Αδυναμίες και προβλήματα των συνεταιρισμών
 Συνεταιριστική εκπαίδευση
 Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί στην Ε.Ε. και στον κόσμο
 Το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα
 Συνεταιρισμοί “Νέας Γενιάς”
 Παραδειγματικές εφαρμογές από την λεκάνη της Μεσογείου

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. µε υποστήριξη µαθησιακής διαδικασίας µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας e-class στην διδασκαλία και στην επικοινωνία µε τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη 86
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
2. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει:
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
 Παπαγεωργίου Λ.Κ., 2015. Βιώσιμη Συνεταιριστική Οικονομία – Θεωρία και Πρακτική, Γ έκδοση. Εκδόσεις Σταμούλη.
 Καμενίδης Χ., 2016. Συνεταιρισμοί, Αρχές, οικονομική, πολιτική, ανάπτυξη, οργάνωση, νομοθεσία. Εκδόσεις Κυριακίδη.
 Λάμπος Κ., 1999. Συνεταιρισμοί και Ανάπτυξη, Εκδόσεις Δαρδανος.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: