ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0408-3

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γενικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να:
 Γνωρίσουν τον κόσμο των μικροβίων και γενικά των μικροοργανισμών καθώς επίσης και τον τρόπο άμυνας ενός οργανισμού, το αμυντικό σύστημα.
 Μελετήσουν τους μικροοργανισμούς ώστε να περιορίζονται επιζωωτίες, ζωοανθρωπονόσοι με την εργαστηριακή διάγνωση των διαφόρων νοσημάτων.
 Μελετήσουν και διαγνώσουν τα νοσήματα των ζώων από μολύνσεις που προέρχονται από μικροοργανισμούς.
 Αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα υγείας ζώων για οικονομικούς λόγους.
 Προφυλάσσουν το ζωικό βασίλειο.
 Προσφέρουν επιστημονικό έγκυρο και άρτιο έργο στο κοινωνικό σύνολο με εξειδίκευση, έρευνα και βελτίωση της τεχνολογίας.
 Αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα δημόσιας υγείας.

Γενικές Ικανότητες

Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Γενική Μικροβιολογία: Μορφολογία, Γενετική, Πολλαπλασιασμός, Μηχανισμοί παθογόνου δράσης, Ταξινόμηση μικροβίων

• Ειδική μικροβιολογία: Περιγραφή βακτηρίων, μυκήτων, πρωτοζώων, ιών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη Ζωική Παραγωγή, Ιδιότητες που είναι υπεύθυνες για τη δράση τους

• Τεχνικές: Τεχνικές χρώσεων, Χρώση και παρατήρηση των μικροβίων, πρωτοζώων, μυκήτων, Μελέτη βασικών ιδιοτήτων χαρακτηριστικών εκπροσώπων μικροβιακών ομάδων

• Ανοσία: Ανοσολογικά κύτταρα, Αντιγόνα, Αντισώματα, Ανοσολογική απάντηση, Ανοσολογικές αντιδράσεις, Ανοσία, Υπερευαισθησία, Ορολογικές δοκιμές

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 108
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 36
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 144
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1 Μαθησιακή δραστηριότητα εντός του Τμήματος (100%) Εξέταση Εργαστηρίου στα μέσα του εξαμήνου (25%) Εξέταση Εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (25%)
Επίσημη γραπτή εξέταση θεωρίας στο τέλος του εξαμήνου (50%)2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Εισαγωγή στην ιατρική μικροβιολογία, ιολογία και ανοσολογία, Παπαπαναγιώτου Ιωάννης, Κυριαζοπούλου - Δαλαΐνα Βασιλική. University Studio Press Α.Ε (2005).
• Μικροβιολογία, Κολιάης Στέφανος Ι. University Studio Press Α.Ε (2001).
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: