ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0407-2

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα κορμού (γενικού υποβάθρου)
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Όχι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO155/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του µαθήµατος, ο φοιτητής θα πρέπει να:
1. Κατανοήσει τις βασικές έννοιες του Διεθνούς Εμπορίου και των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων διαμέσου της διασύνδεσης των θεωρητικών και αναλυτικών εργαλείων με τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία
2. Εξοικειωθεί με τις έννοιες του απόλυτου και συγκριτικού πλεονεκτήματος
3. Αντιληφθεί τα οφέλη που προκύπτουν από το Διεθνές Εμπόριο, καθώς και την επίδρασή του στην διανομή του εισοδήματος
4. Εξοικειωθεί με τον ρόλο της διεθνούς κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής
5. Κατανοήσει τα βασικότερα μέσα άσκησης της εμπορικής πολιτικής
6. Εξοικειωθεί με τις έννοιες του ισοζυγίου πληρωμών και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
7. Αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες των διεθνών εμπορικών ροών
8. Εξοικειωθεί με τις συνέπειες των κυβερνητικών παρεμβάσεων στο Διεθνές Εμπόριο και την διανομή του εισοδήματος
9. Εξοικειωθεί με την λειτουργία των διαφορετικών συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών
10. Εξοικειωθεί μέσω της υπάρχουσας αρθρογραφίας με το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας
11. Κατανοήσει την αναλυτική τεχνική και την αξία των μοντέλων βαρύτητας για την ανάλυση των εμπορικών ροών
12. Αντιληφθεί τον ρόλο των Διεθνών Οργανισμών στην εξέλιξη του Διεθνούς Εμπορίου
13. Αντιληφθεί μέσω παραδειγματικών εφαρμογών τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο των διμερών εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας

Γενικές Ικανότητες

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 Λήψη αποφάσεων
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 Ανάπτυξη διεπιστημονικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Εισαγωγικές έννοιες – Ιστορική εξέλιξη του Διεθνούς Εμπορίου
 Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα
 Ειδικοί συντελεστές παραγωγής και διανομή εισοδήματος
 Το Υπόδειγμα Heckscher – Ohlin: Πόροι και Διεθνές Εμπόριο
 Το πρότυπο υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου
 Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και διεθνής καταμερισμός της παραγωγής
 Πολιτική διεθνούς εμπορίου
 Εθνικολογιστικά μεγέθη και ισοζύγιο πληρωμών
 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος
 Προσδιοριστικοί παράγοντες των εμπορικών ροών
 Διεθνείς Οργανισμοί – Διεθνείς προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες
 Το εξωτερικό εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παραδειγματικές εφαρμογές)
 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας (παραδειγματικές εφαρμογές)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. µε υποστήριξη µαθησιακής διαδικασίας µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας e-class στην διδασκαλία και στην επικοινωνία µε τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής μελέτη 86
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
2. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει:
 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
 Krugman P., Obstfeld M., Melitz M., 2016. Διεθνής Οικονομική, Θεωρία και Πολιτική, Εκδόσεις Κριτική.
 Leroy B.A., James O.K., 2006. Διεθνείς Οργανισμοί, Εκδόσεις Gutenberg.
 Αλογοσκούφης Γ., 2013. Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, Εκδόσεις Gutenberg.
 Guillochon B., Kawecki A., Venet B., 2015. Διεθνής Οικονομική, Διεθνές Εμπόριο και Μακροοικονομία, Εκδόσεις Προπομπός.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
 Karkanis D. 2019. International Migration and Export Flows: Evidence from the People’s Republic of China. East Asian Economic Review, Vol. 23, No. 3, pp. 311-329.
 Karkanis D., Fotopoulou M. 2019. Economic Openness, Monetary Integration and Trade Specialization: Evidence from the EA-China Trade. The Estey Journal of International Law and Trade Policy, Vol. 20, No 2, pp. 133-153.
 Karkanis D. 2018. EU-China Trade: Geography and Institutions from 2001 to 2015. Journal of Economic Integration, Vol. 33, No 1, pp. 1158-1175.
 Καρκάνης Δ., 2018. «Αθήνα Καλεί Πεκίνο»: Αναδρομική ανάλυση της εξέλιξης των ελληνικών εξαγωγών αγαθών στην Κίνα (1995-2015). ΑΕΙΧΩΡΟΣ, 27, 21-42.
 Karkanis D., (2017), Recent Trends in Chinese Merchandise Imports (2000-2015): Taking the Puzzle Apart. The Estey Journal of International Law and Trade Policy, Vol. 18, No 2, pp. 102-125.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: