ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0406-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα του Γεωργικού Πειραματισμού στοχεύει στο να εφοδιάσει τον φοιτητή με τις απαραίτητες γνώσεις για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση των γεωργικών πειραμάτων τη λήψη παρατηρήσεων αλλά και τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τις βασικές αρχές του Γεωργικού πειραματισμού.
2. Προσδιορίζει κατά περίπτωση το κατάλληλο μέγεθος του πειραματικού τεμαχίου και τον αριθμό των επαναλήψεων .
3. Κατανοεί έννοιες όπως η ανάλυση της παραλλακτικότητας, το πειραματικό σφάλμα κλπ.
4. Σχεδιάζει και εγκαθιστά απλά πειραματικά σχέδια και επιπλέον αναλύει, ερμηνεύει και παρουσιάζει τα αποτελέσματα βασικών πειραματικών σχεδίων.
5. Αναλύει τα δεδομένα και τα επεξεργάζεται στατιστικά

Γενικές Ικανότητες


- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Αρχές γεωργικού πειραματισμού, πειραματική ακρίβεια, προϋποθέσεις.
2. Aνάλυση διακύμανσης.
3. Γεωργικά πειράματα, σχεδιασμός, υλοποίηση.
4. Εφαρμογές των βασικών πειραματικών σχεδίων (πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο, σχέδιο με πλήρεις ομάδες σε ελεύθερη διάταξη, λατινικό τετράγωνο, παραγοντικά πειράματα, διαχωριζόμενες ομάδες, ατελείς ομάδες, δικτυωτά).
5. Σύγκριση μέσων όρων, προϋποθέσεις, μεθοδολογία (ΕΣΔ, κριτήρια εύρους, ορθογώνιες συγκρίσεις, τάσεις).
6. Σχεδιασμός, επεξεργασία, παρουσίαση και ερμηνεία δεδομένων με συμβατική μεθοδολογία

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Παραδόσεις πρόσωπο με πρόσωπο στην τάξη
Στον αγρό


ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Εγκατάσταση πειράματος στον αγρό. Επίλυση ασκήσεων διαφόρων πειραματικών σχεδίων (στατιστική ανάλυση των δεδομένων κ.λ.π.,) 50
Αυτοτελής μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ι. Γραπτή εξέταση
ΙΙ. Γραπτή τελική εξέταση

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Καλτσίκης Παντούσης 1997. Γεωργικός πειραματισμός Απλά πειραματικά σχέδια , Εκδόσεις Σταμούλη ( ISBN 960-351-138-2)
• Φωτιάδης Νικόλαος Α. 1995. Εισαγωγή στη στατιστική για βιολογικές επιστήμες, Εκδόσεις University Studio Press (ISBN: 978-960-12-0461-1)
• Petersen G. ROGER, 1994 . Agricultural Field Experiments Design and Analysis, Margen Dekkerinc. (ISBN 0-8247-8912-1)
• Statistical Methods in Agriculture and Experimental Biology 3rd ed, R Mead-RN Curnow, AM Hasted, 1993, CRC press (ISBN 0-4123-5470-5)
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: