ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0404

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υπoβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (Αγγλική γλώσσα)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος με τίτλο Αρδεύσεις, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
• Αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες για τον υδρολογικό κύκλο, τις πηγές νερού, το αρδευτικό έργο κα τη συνολική διαχείριση του αρδευτικού νερού
• Κατανοούν την σπουδαιότητα των αρδεύσεων και της στράγγισης
• Αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν την αλληλοεπίδραση του εδάφους με το νερό
• Περιγράφουν τις σχέσεις του εδαφικού νερού με το φυτό
• Εκτιμούν τις ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό
• Σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν αρδευτικά δίκτυα
• Εφαρμόζουν τα διάφορα συστήματα άρδευσης και να αναγνωρίζουν τα υλικά (βάνες, αγωγοί, εκτοξευτήρες κ.α.) που υπάρχουν σε αυτά
• Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της άρδευσης
• Εκτιμούν την ποιότητα του νερού άρδευσης και να διαχειρίζονται το πρόβλημα της αλατότητας
• Γνωρίζουν τα κριτήρια καταλληλόλητας των επεξεργασμένων εκροών στην άρδευση των καλλιεργειών
• Εφαρμόζουν αρδευτικές πρακτικές που θα εξυπηρετούν την ορθολογική διαχείριση του νερού στη γεωργία
• Κατανοούν τις βασικές αρχές στράγγισης

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος των Αρδεύσεων αποτελείται, συνοπτικά, από τα εξής γνωστικά πεδία:
• Γενικές αρχές της άρδευσης (σπουδαιότητα της άρδευσης, περιβαλλοντικές επιπτώσεις της άρδευσης, ορθολογική διαχείριση του νερού στη γεωργία)
• Σχέσεις εδάφους και νερού (φυσικές ιδιότητες του εδάφους, εδαφική υγρασία, συγκράτηση, διήθηση, κίνηση του νερού στο έδαφος, χαρακτηριστικές καμπύλες, μέτρηση της εδαφικής υγρασίας)
• Σχέσεις εδαφικού νερού και φυτού (απορρόφηση νερού από τα φυτά, παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση, διαπνοή, έλλειψη νερού και αντιδράσεις των φυτών, διαθεσιμότητα του εδαφικού νερού, υδατοϊκανότητα, σημείο μόνιμης μάρανσης)
• Μέθοδοι άρδευσης (επιφανειακή άρδευση, άρδευση με καταιονισμό, στάγδην άρδευση, αντλίες, υπόγεια άρδευση)
• Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό (εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας, εξατμισοδιαπνοή αναφοράς, φυτικοί συντελεστές καλλιεργειών, μέθοδοι υπολογισμοί της εξατμισοδιαπνοής καλλιέργειας, υδατικό ισοζύγιο νερού)
• Σχεδιασμός της άρδευσης (σχεδιασμός της άρδευσης με βάση την υδατική κατάσταση του εδάφους, με βάση τους φυτικούς συντελεστές, με βάση τους κλιματικούς παράγοντες, συχνότητα άρδευσης, βάθος άρδευσης, προγραμματισμός αρδεύσεων)
• Καινοτόμες τεχνικές άρδευσης (ελλειμματική άρδευση, μερική ξήρανση της ριζόσφαιρας, άρδευση ακριβείας)
• Ποιότητα του νερού άρδευσης (χαρακτηριστικά του νερού άρδευσης, ποιοτική κατάταξη του νερού άρδευσης, επίδραση της ποιότητας του νερού στα φυτά και το έδαφος, αντιμετώπιση αλατότητας)
• Χρήση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση (χαρακτηριστικά επεξεργασμένων εκροών, κριτήρια και απαιτήσεις για χρήση των επεξεργασμένων εκροών στην Ελλάδα, παρακολούθηση και έλεγχος για ασφαλή χρήση υγρών αποβλήτων για άρδευση)

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Διαλέξεις, διάλογος, εργαστήρια
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 25
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων 10
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 15
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
• Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
• Επίλυση προβλημάτων

2. Εργασίες Εργαστηρίου (20%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αφορούν την παρουσίαση ομαδικών εργασιών που υλοποιούνται από 3 ή 5 άτομα σε μορφή pptx (power point) στην αίθουσα του εργαστηρίου

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (30%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
• Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου
• Ασκήσεις

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται και προσδιορίζονται στο συμβόλαιο μάθησης που καταρτίζεται μεταξύ των φοιτητών και του καθηγητή του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Καραμούζης Ν.Δ., 2012, Στραγγίσεις Εδαφών, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
• Μπαμπίλης Ι.Δ., 2004, Αρδευτικά δίκτυα πρασίνου, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα
• Ουζούνης Θ.Δ., 2002, Συστήματα αυτόματης άρδευσης, άρδευση με σταγόνες και μικροεκτοξευτήρες, Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη
• Πανώρας Α., Ηλίας Α., 1999, Άρδευση με επεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα, Εκδόσεις Γιαχούδη Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη
• Παπαζαφειρίου Γ. Ζ., 1999, Οι ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
• Παπαμιχαήλ Μ.Δ., Μπαμπατζιμόπουλος Σ.Χ., 2014, Εφαρμοσμένη Γεωργική Υδραυλική, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
• Πουλοβασίλης Α., 2010, Εισαγωγή στις αρδεύσεις, Εκδόσεις Έμβρυο, Αθήνα
• Τερζίδη Α.Γ., Παπαζαφειρίου Γ.Ζ., 1997, Γεωργική Υδραυλική, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
• Χαρτζουλάκης Κ.Σ., 2018, Η άρδευση των καλλιεργειών, Εκδόσεις Αγρότυπος, Αθήνα
• Ali M.H., 2010, Fundamentals of irrigation and on farm water management, Springer-Verlag NY
• Waller P., Yitayew M., 2015, Irrigation and Drainage Engineering, Springer International Publishimg, Switzerland

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Agricultural Water Management (https://www.journals.elsevier.com/agricultural-water-management)
• International Journal of Irrigation and Water Management (http://internationalscholarsjournals.org/journal/ijiwm)
• Irrigation and Drainage (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15310361)
• Irrigation Science (https://link.springer.com/journal/271)
• Journal of Irrigation an d Drainage Engineering (https://ascelibrary.org/journal/jidedh)-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: