ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0403

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:
1. Εξοικειωθεί ο σπουδαστής με τα οπωροφόρα δένδρα
2. Με τη δυνατότητα εγκατάστασής τους σε διάφορες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες,
3. Γνωρίζει και να εφαρμόζει τρόπους και μεθόδους αναπαραγωγής των οπωροφόρων και να μπορεί να διαγνώσει και να λύσει τα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν κατά την διαδικασία παραγωγής των δενδροκομικών προϊόντων
4. Έλθει σε επαφή με γεωργικές επιχειρήσεις και οργανισμούς
5. Οργανώνει ένα φυτώριο οπωροφόρων δένδρων 6. Γνωρίζει τις καλλιεργητικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα οπωρώνα
7. Κατανοήσει ο σπουδαστής τη δυνατότητα καλλιέργειας των δενδροκομικών ειδών, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
8. Γνωρίζει και εφαρμόζει τα κριτήρια ωριμότητας-συγκομιδής των οπωροφόρωνΓενικές Ικανότητες

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής - έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού - έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές - είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στη Δενδροκομία. Η οικονομική σημασία των δενδρωδών καλλιεργειών. Ολοκληρωμένη παραγωγή καρπών. Καταγωγή και προέλευση των οπωροφόρων δένδρων, συνοπτική περιγραφή όλων των οπωροφόρων δένδρων. Το οπωροφόρο δένδρο και τα μέρη του. Οικολογία των οπωροφόρων δένδρων, παγετοί και αντιπαγετική προστασία. Πολλαπλασιασμός των οπωροφόρων δένδρων. Σχεδίαση και εγκατάσταση οπωρώνα. Επικονίαση, γονιμοποίηση και καρποφορία των οπωροφόρων δένδρων. Καλλιέργεια του εδάφους οπωρώνα. Άρδευση, λίπανση, και κλάδευμα των οπωροφόρων δένδρων. Αύξηση, αραίωμα και συγκομιδή των καρπών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Εργαστηριακές ασκήσεις 36
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 18
Αυτοτελής μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 135
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή ή προφορική τελική εξέταση θεωρίας (60%) στο μέσο και τέλος εξαμήνου
(στο μέσο του εξαμήνου η γραπτή εξέταση είναι προαιρετική)
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Γραπτή ή προφορική εξέταση εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου (40%).
Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Επίλυση προβλημάτων

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Βασιλακάκης Μιλτιάδης, 2004, Γενική και Ειδική Δενδροκομία, εκδόσεις Δ. Γαρταγάνης, Θεσσαλονίκη • Δημάση-Θεριού Κ και .Ι Θεριός, 2006, Γενική Δενδροκομία (Μέρος Α΄), εκδόσεις Α.Σ. Γαρταγάνης Θεσσαλονίκη • Ποντίκης Κ., Γενική Δενδροκομία Αθήνα 1997 • Σφακιωτάκης Ε., «Γενική Δενδροκομία» 3η έκδοση, Θεσσαλονίκη, 1993 • Garner R.J., The Grafters Handbook fifth edition, Cassell PLC, London, .U.K, 1988 • Ν. Childers-J. Moris-G. Steven Sibbett, 1995Modern Fruit Science, tenth edition, Horticultural Publications, Gainesvile, Florida, U.S.A
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: