ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0402

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Όχι
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO116/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τις τελευταίες δεκαετίες η επιστήμη της φυσιολογίας φυτών έχει επικεντρωθεί κυρίως σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. Παρόλα αυτά για πάρα πολλούς φοιτητές-τριες (γεωπονίας και οικολογίας) ένα μάθημα φυσιολογίας φυτών σε επίπεδο φυτού είναι πιο ουσιαστικό. Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση στην φυσιολογία ανώτερων φυτών και σε θέματα ολόκληρου φυτού όπως: σχέσεις δομής και λειτουργίας, υδατικές σχέσεις, απορρόφηση και διακίνηση νερού και ανόργανων ιόντων, στομάτια και διαπνοή, φως και χρωστικές, φωτοσύνθεση, φωτοαναπνοή, αναπνοή, προσαρμογές φυτών σε υδατική καταπόνηση, αύξηση, διαφοροποίηση και φυτική ανάπτυξη, φυτικές ορμόνες επίδραση και φυσιολογική λειτουργία, παραγωγή ενέργειας, κινήσεις φυτών και η επίδραση (παρελθόν, παρόν και μέλλον) της έρευνας της φυσιολογίας φυτών στην παγκόσμια γεωργία.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος Φυσιολογίας Φυτών οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν σε γενικές αρχές ‘’πως λειτουργεί το φυτό’’ σε διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης. Αναλυτικότερα θα πρέπει να είναι ικανοί:
1. Να περιγράφουν τους παράγοντες και τους μηχανισμούς της υδατικής κίνησης του νερού μέσα στο φυτό και τις δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ εδάφους και φυτού, να αναγνωρίζουν και να μπορούν να εξηγήσουν τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την υδατική ισορροπία μεταξύ όλων των συστημάτων.
2. Να διακρίνουν πως γίνεται η φωτονιακή απορρόφηση και η μεταφορά ενέργειας στα σύμπλοκα συλλογής φωτός στα φυτά; να προσδιορίζουν τις κύριες ενεργειακές μετατροπές και τα διαφορετικά στάδια των φωτεινών αντιδράσεων της φωτοσύνθεσης; να συγκρίνουν τις διαφορετικές μεταβολικές στρατηγικές αφομοίωσης του CO2 (CAM, C3, C4) και να μπορούν να εξηγήσουν τους μηχανισμούς μεταφοράς των προϊόντων της φωτοσύνθεσης αλλά και την επίδραση διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών.
3. Να αναγνωρίζουν τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξη των φυτών και να μπορούν να υποστηρίξουν την σημασία τους για την σωστή θρέψη των φυτών .
4. Να κατανοούν τις διαδικασίες φυτικής ανάπτυξης, να ορίζουν αύξηση και ανάπτυξη και σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση να συνδυάζουν την ανάπτυξη με την δράση των φυτικών ορμονών σε επίπεδο κυττάρου, οργάνων και φυτικού οργανισμού.
5. Να μπορούν να εξηγούν τις βιοχημικές, φυσιολογικές και μορφολογικές προσαρμογές των φυτών σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Να περιγράφουν την επίδραση διαφόρων αβιοτικών παραγόντων στην ανάπτυξη των φυτών και επίσης να προσδιορίζουν την συμβολή της φυσιολογίας στην βελτίωση της ολοκληρωμένης παραγωγής.
6. Να οργανώνουν και να πραγματοποιούν πειράματα στην φυσιολογία της βλάστησης, στην επίδραση ορμονών στην αύξηση και ανάπτυξη των φυτών, όσμωση και διαπνοή, θρέψη φυτών, αζωτοδέσμευση, φωτοσύνθεση και αναπνοή και να μπορούν να καταλαβαίνουν και να εξηγούν τα αποτελέσματα των παραπάνω πειραμάτων.
7. Να δουλεύουν ομαδικά και να εφαρμόζουν συνεργιστικά τις ικανότητες τους για να επιλύουν προβλήματα ή να παραδίδουν εργαστηριακές εργασίες ή/και εργασία πεδίου. Να οργανώνουν και να εξηγούν δεδομένα που έχουν συλλέξει από διάφορα πειράματα και να αποδίδουν τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα τους σε γραπτή και προφορική μορφή. Να μπορούν να κρίνουν και να εξηγούν δημοσιευμένη βιβλιογραφία σχετική με το αντικείμενο της εργασίας τους.
8. Οι φοιτητές-τριες θα αναπτύξουν μερικές απλές δεξιότητες εργαστηρίου στην μέτρηση φυτικών παραμέτρων, βαρών, έντασης φωτός, διήθησης, εκχύλισης χρωστικών και λειτουργία φασματοφωτομέτρου. Επίσης θα μάθουν να εφαρμόζουν τις γνώσεις με την χρήση επιστημονικών οργάνων όπως φορητός μετρητής φωτοσύνθεσης, μετρητής φυλλικής επιφάνειας, μετρητή χλωροφύλλης SPAD, μετρητή φθορισμού χλωροφύλλης, μετρητή δείκτη φυλλικής επιφάνειας κ.α
9. Ένα επιπλέον μαθησιακό αποτέλεσμα είναι ότι μετά το μάθημα της Φυσιολογίας Φυτών οι φοιτητές-τριες θα έχουν αποκτήσει επιστημονική κριτική σκέψη και την ικανότητα να περιγράφουν και εφαρμόζουν την γνώση σε νέες καταστάσεις, όπως ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση πειραμάτων.

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Φυσιολογία Βλάστησης: Δομή και βλάστηση των σπερμάτων , φυσιολογία της βλάστησης, λήθαργος, παράγοντες που επηρεάζουν την βλάστηση.
• Ρυθμιστές της Αύξησης των Φυτών: Αύξηση και ανάπτυξη των φυτών, εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών, φυτικές ορμόνες (αυξίνες, γιββεριλίνες, κυτοκινίνες, ΑΒΑ, αιθυλένιο).
• Απορρόφηση και Διακίνηση Νερού και Θρεπτικών ουσιών: Διακίνηση ουσιών στο φυτικό κύτταρο, παθητική και ενεργός μεταφορά μέσω μεμβρανών, πρόσληψη νερού από τις ρίζες, ριζική πίεση, διαπνοή, ισοζύγιο νερού.
• Θρεπτικά Στοιχεία: Θρεπτικά στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών, βασικές λειτουργίες και σημασία των θρεπτικών στοιχείων.
• Φωτοσύνθεση: Μηχανισμός της φωτοσύνθεσης, φωτεινές αντιδράσεις, σκοτεινές αντιδράσεις, φωτοσυνθετικοί κύκλοι C3, C4 και CAM, φωτοαναπνοή, παράγοντες που επηρεάζουν την φωτοσύνθεση.
• Αφομοίωση Αζώτου: Βιολογική δέσμευση αζώτου, σχέση αζώτου και φυτικής ανάπτυξης.
• Αναπνοή: Διασπώμενες ουσίες κατά την αναπνοή, στάδια αναπνοής, ενέργεια που παράγεται κατά την αναπνοή, παράγοντες που επηρεάζουν την αναπνοή.
• Κινήσεις Φυτών: Κινήσεις αύξησης, τροπισμοί, ναστίες, νεύσεις, κινήσεις σπαργής, κινήσεις διόγκωσης

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-Εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 25
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων 15
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 15
Αυτοτελής μελέτη 40
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

2. Εργασίες Εργαστηρίου (25%)
Οι εργασίες του εργαστηρίου αποτελούνται από ομαδική συγγραφή επιστημονικών μικρών άρθρων πάνω στο αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και αποστέλλονται από τους φοιτητές-τριες ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας για αξιολόγηση από τον καθηγητή.

3. Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηρίου (25%)
Η γραπτή τελική εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων εργαστηρίου

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Φυσιολογία και Ανάπτυξη Φυτών (2017), 2η έκδοση Ελληνική-6η έκδοση Αγγλική, Taiz L. Zeiger E., Moller I.M. and Murphy A., Εκδόσεις UTOPIA ΕΠΕ, Αθήνα, Ελλάδα [ISBN: 978-618-5173-16-6]
• Φυσιολογία Φυτών (1999), 3η Έκδοση, Καράταγλης Σ., Art of Text, Θεσσαλονίκη [ISBN: 960-312-009-X]
• Plant Physiology (6th Editon) by Taiz and Seiger ιστοσελίδα (http://6e.plantphys.net)
• Ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών (2019), Παπαθανασίου Φ. , Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πρόχειρες Σημειώσεις
• Φυσιολογία Φυτών, από το μόριο στο περιβάλλον (2003), 1η έκδοση, Ρουμπελάκη-Αγγελάκη, Π.Ε.Κ. Ηράκλειο [ISBN: 960-524-168-4]
• Εισαγωγή στην Φυσιολογία Φυτών (2006), 1η Έκδοση, Τσέκος Ι. Και Ηλίας Η., Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη [ISBN: 978-960-343-856-4]
• Βιολογία των φυτών (2014), 1η Έκδοση ελληνική, 8η έκδοση Αγγλική, Raven P., Evert R. and Eichhorn S., WH.H. Freeman, Εκδόσεις UTOPIA ΕΠΕ. [ISBN: 978-618-80647-4-4]
• Biology of Plants (8th Edition) by Raven, Evert and Eichhorn ιστοσελίδα (http://bcs.whfreeman.com/raven8e/)
• Αρχείο Google Plant Physiology
• (http://directory.google.com/Top/Science/Biology/Botany/Plant_Physiology/)
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

• Plant Physiology, American Society of Plant Biologists (http://www.plantphysiol.org/)
• Journal of Plant Physiology, Elsevier Publishers (http://www.journals.elsevier.com/journal-of-plant-physiology/)
• Russian Journal of Plant Physiology, Springer Publishers
(http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/11183)
• International Journal of Plant Physiology and Biochemistry, Academic Journals (http://www.academicjournals.org/journal/IJPPB
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: