ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0401

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 2
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα


Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γενικών γνώσεων για να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με την επιστήμη της γεωπονίας, με έμφαση στις αρχές που διέπουν τις σχέσεις των φυτών με το κλιματικό, το εδαφικό και το βιολογικό τους περιβάλλον, καθώς και στις γενικές αρχές των καλλιεργητικών τεχνικών στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1.Αναγνωρίζει τους σπόρους των κυριότερων φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
2.Γνωρίζει στοιχεία μορφολογίας και φυσιολογίας των φυτών
3. Γνωρίζει την επίδραση των αβιοτικών παραγόντων (κλιματικό, εδαφικό περιβάλλον στην ανάπτυξη του φυτού 4.Γνωρίζει την επίδραση των βιοτικών παραγόντων στην ανάπτυξη του φυτού.
5.Γνωρίζει τις καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται στα φυτά μεγάλης καλλιέργειας
6.Γνωρίζει τα κυριότερα συστήματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Γενικές Ικανότητες

-έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας της φυτικής παραγωγής
-έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
-έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Η έννοια της προσαρμοστικότητας των φυτών,
• Στοιχεία μορφολογίας και φυσιολογίας φυτών,
• Το κλιματικό περιβάλλον του φυτού,
• Το βιοτικό περιβάλλον του φυτού,
• Το εδαφικό περιβάλλον του φυτού,
• Τεχνικές κατεργασίας του εδάφους και σποράς,
• Καλλιεργητικές φροντίδες των καλλιεργειών (άρδευση, λίπανση)
• Συγκομιδή και αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων
• Συστήματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην τάξη
Στον αγρό
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 25
Εργαστηριακές Ασκήσεις στο εργαστήριο και στον αγρό 50
Αυτοτελής μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ . Προφορική δοκιμασία :
Αναγνώριση σπόρων φυτών μεγάλης καλλιέργειας
Αναγνώριση φυτών μεγάλης καλλιέργειας
Γραπτή δοκιμασία
ΙΙ. Τελική γραπτή εξέταση

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Χρήστος Δόρδας 2009. Μαθήματα Γενικής Γεωργίας.Εκδόσεις Χριστίνα και Βασιλική Κορδαλή (ISBN: 978-960-357-088-2).
• Μπίλαλης Δ., Π. Θ. Παπαστυλιανού, Η. Τραυλός 2019 Γεωργία, Φυτά μεγάλης καλλιέργειας Εκδόσεις Πεδίο (ISBN: 978-960-546-039-6).
• Καραμάνος Ανδρέας Ι. 2011. Γενική Γεωργία Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ (ISBN: 978-960-02-2623-2)

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: