ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0309-3

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 3
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικού Υπόβαθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Χ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα που αφορούν:
• την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και τις παραμέτρους που συμβάλλουν στην έκφραση της ποιότητας.
• τα συστατικά των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που προσδιορίζουν τη διατροφική τους αξία.
• τις μεθόδους εκτίμησης και μέτρησης της ποιότητας καθώς και τις αρχές του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να:
• Κατανοεί ότι η ποιότητα και παραγωγή είναι δύο έννοιες ανταγωνιστικές, όμως η καλή διαχείριση των είναι προς όφελος της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
• Γνωρίζει την έννοια της ποιότητας από την θεώρηση των χρηστών της.
• Κατανοεί τα κριτήρια ποιότητας των αγροτικών προϊόντων , τις ποιοτικές προδιαγραφές (εθνικές, κοινοτικές), τον σκοπό του ποιοτικού ελέγχου, τις μεθόδους του ποιοτικού ελέγχου(υποκειμενικές-μακροσκοπικές, αντικειμενικές-εργαστηριακές) και τα στάδια του ποιοτικού ελέγχου(έλεγχος πρώτων υλών , επεξεργασίας ,τυποποίησης, συντήρησης και τελικού προϊόντος).
• Κατανοεί, ότι η ποιότητα συμβάλει στη διατροφική αξία των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων (υδατάνθρακες, λιπαρές ύλες, πρωτεΐνες, ένζυμα, βιταμίνες, ανόργανα άλατα).
• Αναγνωρίζει τους ρυπαντές των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που υποβαθμίζουν την έκφραση της ποιότητας (φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα, βαρέα μέταλλα, αφλατοξίνες, διοξίνες, ραδιενέργεια ).
• Κατανοεί τους παράγοντες προσυλλεκτικούς και μετασυλλεκτικούς, που επηρεάζουν την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων.
• Αναγνωρίζει τη συμβολή της ποιότητας αγροτικών προϊόντων Π.Ο.Π (προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης) και Π.Γ.Ε ( προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης) στη διατροφή του ανθρώπου.
• Αναγνωρίζει τη συμβολή της ποιότητας του νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή, μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων .
• Εκτελεί οργανοληπτικούς ελέγχους και εφαρμόζει στατιστικές μεθόδους για την αξιολόγηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
• Εκτελεί διεργασίες ανίχνευσης και προσδιορισμού των ποιοτικών χαρακτηριστικών και ρυπαντών αγροτικών προϊοντων

Γενικές Ικανότητες

Οι πτυχιούχοι μετά την απόκτηση του πτυχίου θα:

-έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας και της διαδικασίας του ελέγχου και της αξιολόγησης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως βασικών ελέγχων ποιότητας
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών
Επίσης
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Ορισμός ποιότητας ( πολιτική ποιότητας, έλεγχος , συστήματα ελέγχου, πιστοποίηση, τυποποίηση, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου).
• Η έννοια της ποιότητας από την θεώρηση των χρηστών της.
• Κριτήρια ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.
• Καθιέρωση ποιοτικών προδιαγραφών (εθνικές, κοινοτικές ).
• Σκοπός ποιοτικού ελέγχου. Μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου(υποκειμενικές-μακροσκοπικές, αντικειμενικές-εργαστηριακές). Στάδια ποιοτικού ελέγχου(έλεγχος πρώτων υλών ,σταδίων επεξεργασίας ,τυποποίησης, συντήρησης και τελικού προϊόντος).
• Η ποιότητα στη διατροφική αξία των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων (υδατάνθρακες, λιπαρές ύλες, πρωτεΐνες, ένζυμα, βιταμίνες, ανόργανα άλατα).
• Ρυπαντές των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που υποβαθμίζουν την έκφραση της ποιότητας ( φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα, βαρέα μέταλλα, αφλατοξίνες, διοξίνες, ραδιενέργεια ).
• Προσυλλεκτικοί και μετασυλλεκτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων.
• Ποιότητα αγροτικών προϊόντων Π.Ο.Π ( προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης) και Π.Γ.Ε ( προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης).
• Οργανοληπτικός έλεγχος. Ο ρόλος των δοκιμαστών. Μέθοδοι οργανοληπτικού ελέγχου. Στατιστικές μέθοδοι στον ποιοτικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
• Ποιότητα και ποιοτικός έλεγχος του νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις-εργαστήρια)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. με υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση και στην επικοινωνία με τους φοιτητές-τριες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εργαστηριακές ασκήσεις και διεξαγωγή πειραμάτων 35
Συγγραφή εργασιών σε μορφή επιστημονικών άρθρων
Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας
Αυτοτελής μελέτη 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Επίσημη γραπτή τελική εξέταση θεωρίας (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Επίσημη γραπτή τελική εξέταση εργαστηρίου (50%) στο τέλος εξαμήνου
Η γραπτή τελική εξέταση της θεωρίας περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσδιορισμένα στον οδηγό του μαθήματος που διανέμεται από τον καθηγητή στην αρχή του εξαμήνου στους φοιτητές-τριες και βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 Ανυφαντάκης, Μ.Ε. (1992). Μέθοδοι εξετάσεως του γάλακτος και των προϊόντων αυτού. Εκδόσεις Σταμούλη. [ISBN: 960-351-220-6]
 Διαμαντίδης Γρηγόριος. (2007). Εισαγωγή στη Βιοχημεία, 3η έκδοση, Εκδόσεις University Studio Press. [ISBN: 978-960-12-1624-9]
 Ζερφυρίδης Κ.Γ. (2001). Τεχνολογία προϊόντων γάλακτος. Εκδόσεις Γιαπούλη-Γιαχουδή.
 Λέντζα-Ρίζου Χ. (1994). Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων στα Αγροτικά προϊόντα. Εκδόσεις Επτάλοφος.
 Μαρκάκης Π. (1996). Στοιχεία Τεχνολογίας Τροφίμων. Τρίαινα Εκδοτική.
 Σφακιωτάκης Ε. (1995). Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία Νωπών Οπωροκηπευτικών Προϊόντων. Εκδόσεις Typo MAN.
 Καραουλάνης Γ. (2002). Τεχνολογία Επεξεργασίας Οπωροκηπευτικών. Εκδόσεις ART of TEXT. [ISBN: 960-312-117-7].
 Καρυπίδης Φ. 2008. Ειδικά Θέματα Ποιότητας. Εκδόσεις ΖΗΤΗ. [ISBN: 978-960-456-116-2].
 Κώδικας Τροφίμων και Ποτών. Τόμος Ι και ΙΙ. Εκδόσεις Αλυσανδράτος.[ISBN: 9609248403]
 Armour, M.(2003). Hazardous Laboratory Chemical Disposal Guide. CRC Press [ISBN-10: 1566705673]
 Besterfield, D, Besterfield-Michna C, Besterfield G, Besterfield-Sacre M, (2002), Total Quality Management; 3rd edition, Prentice Hall [ISBN-10: 0130993069]
 Clementes, R. (1993). Quality Managers Complete to ISO9000, Prentice Hall. [ISBN-10: 013017534X]
 Dux, J. (1990). Handbook of Quality Assurance for the Analytical Chemistry Laboratory, 2nd edition, Springer. [ISBN-10: 0412992515]
 Evans, J.R., Lindsay, W.M. (1996). The management and control of quality, 6th edition, South-Western College Pub. [ISBN-10: 0324202237]
 Field, R. J. (1985). The effect of temperature on ethylene production by plant tissues. In: Ethylene and plant development. Butterworths. Boston. U.S.A.[ ISBN-10: 0407009205]
 Kader, A.A. (1983). Postharvest quality maintenance of fruits ant vegetables in developing countries. In: Postharvest Physiology and Preservation. Plenum Press, N.York. p 455 [ISBN-10: 0306409844]
 Kader,A.A. (1992). Modified atmosphere during transport and storage. In: Postharvest Technology of Horticultural Crops, 3rd edition, Univ of California Agriculture & Natural Resources. [ ISBN-10: 1879906511]
 Salunkhe, D.K (1974). Storage, processing and nutritional quality of fruits and vegetables. CRC Press. Inc. Clexelend Ohio.[ ISBN-10: 0878191259]

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: