ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0308-2

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 2
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

2 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευσης γενικών γνώσεων
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// eclass.uowm.gr/courses/AGRO148/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να διδαχθεί ο φοιτητής:
βασικές έννοιες της επιστήμης
• τον τρόπο κοινωνικής οργάνωσης των αγροτικών περιοχών και των αγροτικών κοινοτήτων
• τον χαρακτήρα και τις διαστάσεις των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών τις οποίες έχουν βιώσει κατά τον τελευταίο αιώνα οι αγροτικές περιοχές στην Ελλάδα
τη συμβολή της τεχνολογίας στην αγροτική οικονομία της χώρας
• τις σύγχρονες μεθόδους κοινωνιολογικής έρευνας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
1. Γνωρίζει την εξέλιξη της αγροτικής κοινωνίας διαχρονικά
2. Γνωρίσει τα βασικά χαρακτηριστικά της αγροτικής κοινωνίας σε σημαντικές για τη χώρα ιστορικές περιόδους
3. Κατανοεί και να αναλύει με σύγχρονες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις τα προβλήματα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν από την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της υπαίθρου.
4. Κατανοεί και να εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους κοινωνιολογικών ερευνών.
Γενικές Ικανότητες

Γενικές Ικανότητες

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Γεωπονίας
- έχουν την δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων και της σύγχρονης τεχνολογίας για την ανάπτυξη και φροντίδα των πάσης φύσεως φυτικών καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή και εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της Ζωοτεχνικής επιστήμης και της διαδικασίας της κτηνοτροφικής παραγωγής
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε θέματα που αφορούν την Αγροτική Οικονομία, την Αγροτική Πολιτική και την Αγροτική Ανάπτυξη
- έχουν το υπόβαθρο για την εκπόνηση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων που αφορούν τη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων. - έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο της Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων και το αντίστοιχο επάγγελμα
- είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων
- έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν βασικές επιστημονικές κι επιχειρηματικές αρχές στην αξιοποίηση της αγοράς του αγροδιατροφικού κλάδου
- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό πεδίο του Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων και το αντίστοιχο επάγγελμα - είναι σε θέση να ασχολούνται με τις διαδικασίες που συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητάς των αγροτικών προϊόντων
- είναι σε θέση να ασχολούνται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς του ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
-έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν βασικές επιστημονικές κι επιχειρηματικές αρχές στην μεταποίηση, επεξεργασία, διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων-τροφίμων
- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε μεταπτυχιακές σπουδές
- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο των σπουδών

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Εισαγωγή στην Αγροτική Κοινωνιολογία. Ορισμός της επιστήμης. Η έννοια της αγροτικής κοινωνίας και η σημασία της. Η εξέλιξη των αγροτικών κοινωνιών: τα κύρια συστήματα κοινωνικής οργάνωσής τους
• Η κοινωνία των χωρικών. Η έννοια χωρικός. Οι τύποι χωρικών. Η μετάβαση από τη χωρική στην επιχειρηματική γεωργία. Βασικά χαρακτηριστικά. Αίτια αλλαγών
• Η αγροτική κοινωνία στην Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα. Κοινωνικές αλλαγές. Πολιτικές αποφάσεις. Προώθηση της αγροτικής οικονομίας. Η σημασία της Αγροτικής Τράπεζας. Η σημασία των συνεταιρισμών
• Η γεωργική εκμετάλλευση στην Ελλάδα. Ο παραδοσιακός τύπος. Ο επιχειρηματικός τύπος. Γεωργική εκμετάλλευση με συνεταιρισμό
• Η αγροτική κοινότητα. Ορισμός και σημασία. Απασχόληση. Ομοιογένεια/ετερογένεια: ιστορικές συγκυρίες. Κοινωνική κινητικότητα
• Κοινωνικές ομάδες και ηγεσία. Ορισμός. Χαρακτηριστικά και διαίρεση κοινωνικών ομάδων. Η έννοια της ηγεσίας. Η αγροτική ηγεσία και η σημασία της
• Τεχνολογία και γεωργία. Τεχνολογικές μεταβολές. Εντατική γεωργία. Εναλλακτικές μορφές γεωργίας.
• Η Εκτίμηση των Κοινωνικών Επιπτώσεων(ΕΚΕ). Προσδιορισμός της έννοιας. Οι μεταβλητές της ΕΚΕ. Μεθοδολογία
• Εκτίμηση αναγκών. Ορισμός και σημασία. Στάδια της διαδικασίας. Μεθοδολογία
• Η αγροτική κοινωνία στα τέλη του 20ου αιώνα. Κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Τα χαρακτηριστικά της γεωργίας. Οι γυναίκες αγρότισσες. Οι νέοι αγρότες
• Αγροτουρισμός. Ο τουρισμός και η σημασία του. Η έννοια του αγροτουρισμού. μορφές αγροτουρισμού. Η αξία του αγροτουρισμού
• Σημαντικές έννοιες. Ακαθάριστο γεωργικό προϊόν. Έγγειος ιδιοκτησία. Κοινή Αγροτική Πολιτική
• Αειφόρος ανάπτυξη

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο)
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
-Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
-Χρήση ΤΠΕ στην διδασκαλία
-Επικοινωνία με τους φοιτητές ηλεκτρονικά μέσω του eclass και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 60
Αυτοτελής Μελέτη 65
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Γραπτή Εξέταση, Προφορική Παρουσίαση εργασιών, γραπτές εργασίες.

Στον τελικό βαθμό εκτιμάται, σε ποσοστό 70% η τελική γραπτή εξέταση και σε ποσοστό 30%, η εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας πριν τη λήξη του εξαμήνου.
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
• Διαμορφωτική και Συμπερασματική Δοκιμασία
• Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

ΙΙ. Εκπόνηση εργασίας (30%) που αφορά το σχεδιασμό μιας έρευνας αγοράς με τη δημιουργία ερωτηματολογίου, την ανάλυση των δεδομένων και την παρουσίαση της έκθεσης.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Δαουτόπουλος, Γ. Α., Καζακόπουλος, Λ. Θ., Κούση Μ. Θ. (2005). Αγροτική Κοινωνιολογία, εκδ. Ζυγός. [ISBN: 9608065321]
• Δαουτόπουλος, Γ. Α. (2005). Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών. Έκδοση του ιδίου. [ISBN 960- 8065-29-1]
• Δαουτόπουλος, Γ. Α. (2004). Κοινωνιολογία της ανάπτυξης. Έκδοση του ιδίου.
• Κασίμης, Χ και Λουλούδης, Λ. (1999). Ύπαιθρος χώρα: η Ελληνική αγροτική κοινωνία στο τέλος του του εικοστού αιώνα, Πλέθρον, Αθήνα. [ISBN : 9603480851]
• Σιάρδος, Γ.Κ. και Κουτσούρης, Α. (2004). Αειφορική γεωργία και ανάπτυξη, Ζυγός, Θεσσαλονίκη. [ISBN: 960-8065-34-8]
• Lundquist G. A.(2008), Principles of Rural Sociology, Morse Press. [ISBN-10: 1443727040]
• Moseley M. (2003). Rural Development: Principles and Practice, Sage Publications Ltd [ISBN-10: 0761947671]
• Butler, F.C. and Flora, J. 2008. Rural Communities: Legacy and Change, Boulder, CO: Westview Press, , [ISBN-10: 0813343771]
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: