ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

GEB0307-1

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Διαλέξεις 4
Εργαστήριο / Εργ. Ασκήσεις 0
Ασκήσεις (Πράξης κ.λ.π.) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

4 5
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ειδικού υποβάθρου
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https:// agro.uowm.gr/programma-spoydon-2/

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει/αναπτύξει τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες
- να κατανοούν τις βασικές κατηγορίες Φυτοπροστατευτικών (ΦΠΠ) και να αναγνωρίζουν βασικούς εκπροσώπους τους.
- να κατατάσουν και να αξιολογούν τα ΦΠΠ σε σχέση με τις τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές τους ιδιότητες καθώς και σε σχέση με την τύχη και συμπεριφορά τους στο περιβάλλον.
- να γνωρίζουν και να ξεχωρίζουν τις διάφορες φαρμακοτεχνικές μορφές με τις οποίες κυκλοφορούν τα ΦΠΠ καθώς και τους τρόπους εφαρμογής τους.
- να αναγνωρίζουν τις σημάνσεις των περιεκτών των ΦΠΠ, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και τις δηλώσεις προφύλαξης.
- να κατανοούν (και ενίοτε να υπολογίζουν) σημαντικά τοξικολογικά μεγέθη όπως LD50, NOEC, ADI, AOEL, ARfD, PNEC καθώς και τα MRL.
- να γνωρίζουν τις αρχές της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όσον αφορά στα ΦΠΠ, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για αυτά και την σχετική Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.
- να εξοικειωθούν με τους σωστούς τρόπους εφαρμογής, φύλαξης και απόρριψης των ΦΠΠ.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε ποικίλα πλαίσια.
Συνδυασμός θεωρίας με την πρακτική

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ιστορική αναδρομή της χρήσης των ΦΠΠ
Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Οδηγίες, σχετικές με την Ορθολογική Χρήση των ΦΠΠ, τη σήμανση, διάθεση και κυκλοφορία των ΦΠΠ, τη σήμανση των χημικών ουσιών και τις ενδεδειγμένες μεθόδους πειραματισμού. Η εναρμόνιση στο Ελληνικό Δίκαιο. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
Φαρμακοτεχνικές μορφές ΦΠΠ και τρόποι εφαρμογής τους. Μυκητοκτόνα, κυριότερες κατηγορίες, εκπρόσωποι στην Ελληνική αγορά. Εντομοκτόνα, κυριότερες κατηγορίες, εκπρόσωποι στην Ελληνική αγορά. Ζιζανιοκτόνα, κυριότερες κατηγορίες, εκπρόσωποι στην Ελληνική αγορά. Δημιουργία φακέλου υποβολής για έγκριση κυκλοφορίας ΦΠΠ-τα κυριότερα σημεία. Εμβάθυνση στο υποβαλλόμενο τοξικολογικό μέρος του Φακέλου υποβολής. Εμβάθυνση στο οικοτοξικολογικό μέρος του Φακέλου υποβολής. Αρχές ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης των ΦΠΠ. Ανίχνευση υπολειμμάτων ΦΠΠ σε υποστρώματα-ενόργανες αναλυτικές τεχνικές.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο
και Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class στην
στις εργασίες και στην επικοινωνία με
τους φοιτητές
Χρήση Τ.Π.Ε. μέσω
άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην υποστήριξη διδασκαλίας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Εργαστηριακή Άσκηση 30
Ατομική μελέτη 5
Εκπόνηση εργασιών 50
Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τελικές εξετάσεις Πολλαπλής Επιλογής (και 3 ερωτήσεις/ασκήσεις σύντομης ανάπτυξης) 50% θεωρία και 30-50% εργαστήριο. Το υπόλοιπο 20% του εργαστηρίου μπορεί να προέρχεται από ατομικές ή ομαδικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (μη υποχρεωτικές) και την παρουσίασή τους στο ακροατήριο.

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Βιβλίο [50662508]: ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Βιβλίο [68379120]: Γεωργική Φαρμακολογία, Βασίλειος Ζιώγας
Βιβλίο [37]: Γεωργικά Φάρμακα, Ευθυμία Παπαδοπούλου - Μουρκίδου
(κωδικοί Ευδόξου)
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Ecotoxicology and Environmental Safety
EFSA Journal European Food Safety Authority
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: